Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / DOKUMENTY
Piątek - 21 stycznia 2022 Agnieszki, Jarosława, Nory      Szkoła Podstawowa im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy
[NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY] [E-DZIENNIK] [NAUCZANIE ZDALNE] [ROK SZKOLNY 2019/2020] [ROK SZKOLNY 2018/2019] [R0K SZKOLNY 2016/2017] [ROK SZKOLNY2017/2018] [KADRA SZKOŁY] [RADA RODZICÓW] [SAMORZĄD UCZNIOWSKI] [DOKUMENTY] [INFORMACJE] [TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ] [OGŁOSZENIA] [HISTORIA SZKOŁY] [PATRON] [HISTORIA MIEJSCOWOŚCI] [FILMY] [ARCHIWUM] [BIP]
PLAN PRACY
PLAN PRACY  ]
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
STATUT SZKOŁY 

0


Wychowanie zdrowotne

 

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Współpraca z…

Termin realizacji

Uwagi

 

1.


Podniesienie stanu higieny i czystości klas i uczniów

 

 Kontrola czystości i estetyki w klasach

( Zorganizowanie konkursu na najładniejszą salę lekcyjną)

modyfikacja….………………………….

 

 

Systematyczna kontrola uczniów przez higienistkę szkolną

modyfikacja….………………………….

 

Porządkowanie obejścia szkolnego

 
modyfikacja….………………………….

 

 

 

 

Komisja Samorządu Uczniowskiego, opiekun    B. Hilger


………………..

 

 


higienistka szkolna

 

………………..

 M. Basta - Długopolska

       Samorząd Uczniowski

          
………………..

 

 

 

według planu pracy

 


…………..

 

 


według planu pracy

………….

 


jesień 2014

wiosna 2015………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.

 

Dbałość   o bezpieczeństwo                 i higienę pracy


Systematyczne pełnienie przez nauczycieli dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych oraz przed lekcjami.

modyfikacja….………………………….

 

Zorganizowanie kursu na kartę rowerową                      

 

modyfikacja….………………………….


Realizacja programu wychowania komunikacyjnego w ramach lekcji wychowania fizycznego i techniki

 

modyfikacja….………………………….

 

Zorganizowanie spotkania z policjantem dla    klas 0-3

 

modyfikacja….………………………….

Kształtowanie prawidłowych  postaw społecznych:

a)     Spotkanie z policjantem

b)    Pogadanki w ramach lekcji wychowawczych

c)     Apel

modyfikacja….………………………….

Udział w Ogólnopolskim  Konkursie               „ Odblaskowa szkoła”

 

 

nauczyciele według planu dyżurów

         

     ………………..

 

     dyrektor szkoły

Krzysztof Zieliński

      ……………….. 

 

 

nauczyciel przedmiotu technika i wychowanie fizyczne

       ………………..

 


G. Olszowska

Komenda Miejska Policji w Starym Sączu

       ………………..

 

M. Basta – Długopolska wychowawcy klas   Samorząd Uczniowski

 

       ………………..

 
B. Plata

 

 

cały rok szkolny

 

………….

 


maj 2015

 


………….

 

 

 

  cały rok

 

 

………….

 

wrzesień/ październik

 

………….

 


październik

czerwiec

 

 

………….

 
wrzesień/ październik

 

 Zadania dydaktyczno – wychowawcze

  

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Współpraca z…

Termin realizacji

Uwagi

 

 

1.

 

 

Podniesienie stanu ortografii w szkole

 

Konkurs ortograficzny pod hasłem

„Mistrz Ortografii 

a)     etap wstępny

b)    etap I

c)     etap II

d)    etap III

modyfikacja…………………….

 

M.Malinowska

 

 

 

 

 

       ………………..

 

 

październik

listopad

styczeń

marzec

 

 

…………

 

 

 

 

2.

 
Przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych

 

Udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły :

a)     konkurs matematyczny „ Kangur Matematyczny”

modyfikacja…………………….

b)    konkurs plastyczny

     modyfikacja…………………….

 

c) kuratoryjny konkurs matematyczny                    i przyrodniczy

     modyfikacja…………………….

d)    Kuratoryjny konkurs Humanistyczny  

  modyfikacja…………………….

e)     konkurs pod patronatem BS Podegrodzie

 

modyfikacja…………………….


f)      konkurs podłaźniczek

 

modyfikacja…………………….

g)     konkurs ekologiczny

 

modyfikacja…………………….

h)  

  konkurs recytatorski modyfikacja…………………….

 

i)       konkursy przedmiotowe

     modyfikacja……………………

 

j)       konkurs języka angielskiego(ogólnopolski) modyfikacja…………………….


k)    Turniej wiedzy pożarowej (luty/ marzec)

modyfikacja…………………….

 

Bożena Hilger

 

 

 

       ………………..

 Grażyna Bodziony

    ………………..

 

Bożena Hilger

      

         ………………..


E.Iwańska                  

………………..

Grażyna Bodziony, BS Podegrodzie

………………..Grażyna Bodziony, GOK Podegrodzie

………………..


Małgorzata Basta-Długopolska ………………..


Grażyna Olszowska ………………..

 

  n-le uczący w kl. IV-VI

………………..

 

Monika Laciuga ………………..


Krzysztof Zieliński

………………..

 

 

………………..

 

według kalendarza konkursów

 

…………

kwiecień

…………

 


maj

 

…………


październik

…………

październik

 

…………
grudzień

 

   ………..

   wg ofert

 

    ………..

  listopad        ………..

 

wg ofert

………..

 


marzec

………..

maj

………..

 

 

 

 3.

 

Ochrona naturalnego środowiska człowieka

Aktywna realizacja obowiązku segregacji śmieci

 

modyfikacja…………………….

 

Organizowanie zimowego dokarmiania zwierząt

 

 

modyfikacja…………………….

 

 Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem w Starym Sączu

 modyfikacja…………………….

Udział w ogólnopolskich akcjach związanych z ochroną przyrody i środowiska

modyfikacja…………………….

 

     Dzień Ziemi (apel)

 

      modyfikacja…………………….

 

Wychowawcy klas

 

………………..

 

Małgorzata Basta - Długopolska

wychowawcy klas

………………..

 

    

Małgorzata Basta-                    Długopolska

………………..

Małgorzata Basta- Długopolska

………………..

 


Małgorzata Basta- Długopolska ………………..

 cały rok szkolny

………..

 


od listopada do marca

 

………..

 


kwiecień

 

………..

wg ofert

 

………..

 

22 kwietnia

 

………..

 

 

 

 

4.

 

 

Praca z patronem szkoły

        

a)     Święto Patrona Szkoły

 

modyfikacja…………………….

b)    Dzień Rodziny

 

modyfikacja…………………….

 

c)     Dzień Dziadka i Babci

 

d)     modyfikacja…………………….

 

e)     Dzień Sportu szkolnego

 

 

f)      modyfikacja…………………….

   

   

   Agnieszka Wojnarowska

………………..

 

Agnieszka     Wojnarowska

 

………………..

 Beata Plata, Rada   Rodziców

………………..

 

 

  M. Basta- Długopolska, Rada Rodziców, Radni Gminy Podegrodzie

………………..

 

 

 kwiecień

 

………..

    maj

 

………..

 


styczeń

 

………..

 


czerwiec

 

 

………..

 

 

 

 

5.

 

 

 

 6.

 

 7.

 

 

8.

 

 

Gminne konkursy

 

 

 

 

 

Wycieczki szkolne

 

 

 

Inne konkursy wg propozycji, ofert

 

Gminne imprezy kulturalne

 

Przegląd grup kolędniczych

modyfikacja…………………….

 

Udział w Gminnym Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół i Przedszkoli

         modyfikacja…………………….

 

Piesza wycieczka do …Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu

         modyfikacja…………………….

 

           Wyjazd do Krakowa

modyfikacja…………………….

 

    Udział w konkursach wg propozycji, ofert          

modyfikacja…………………….

 

Udział w  biegu mikołajkowym

.

modyfikacja…………………….

 

 

Marek Wastag

      ………………..

 

Ewa Iwańska

………………..

 

      


wych.klas

    GOK Podegrodzie           

      ………………..

 ..

 Nauczyciele uczący kl.I-VI        

………………..

 Bożena Hilger

G. Olszowska ………………..

 

wszyscy n-le

 

styczeń

………..

 

  maj

 

………..

 


maj/ czerwiec ………..

 maj ………..

 

 cały rok

………..

 


grudzień

 

………..

 

 

 

 

Imprezy Szkolne

 Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości szkolne

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

modyfikacja…………………….

 

Wybory do samorządu szkolnego

 

modyfikacja…………………….

 

Ślubowanie klasy pierwszej

 

modyfikacja…………………….

93 rocznica odzyskania niepodległości

modyfikacja…………………….

  Uroczystości majowe

modyfikacja…………………….

 


Pożegnanie uczniów klasy VI

modyfikacja…………………….

 


Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

 

modyfikacja…………………….

 

 

dyrektor szkoły

………………..

 

Bożena Hilger

 

………………..

 


G. Olszowska, G.Bodziony

 

………………..

E.Iwańska

M.Malinowska

               ………………..

Bożena Hilger

       ………………..

 

B.Hilger, rodzice kl.VI ……………………

 Dyrektor szkoły

M.Laciuga………………..

01.09.2014

………..

 

3 tydzień września

………..

 01.09.2014

………..

 

11 listopad

……….. maj

………..

 

 czerwiec

………..

 

 

czerwiec

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprezy szkolne

Dzień Edukacji Narodowej

 

modyfikacja…………………….

      Impreza andrzejkowa „ Wieczór wróżb ”

 

 

 

modyfikacja…………………….

 

                       Wigilia szkolna

 

 

 

modyfikacja…………………….

Dzień Babci i Dziadka

 

 

 

modyfikacja…………………….

 

 Zabawa karnawałowa

 

 

 

modyfikacja…………………….

 

              Dzień Kobiet  - 8 marca

 

 

modyfikacja…………………….

M.Basta-Długopolska, Bożena Hilger

Rada Rodziców

………………..

Grażyna Olszowska,

Grażyna  Bodziony

samorządy klasowe                   wychowawcy klas

………………..

 

ks. P. Kruczyński

wychowawcy klas, samorząd uczniowski

Rada Rodziców

………………..

B.Plata


wychowawcy klas

Rada Rodziców

………………..

 

G.Bodziony

Wychowawcy klas,

samorząd uczniowski

Rada Rodziców

………………..

 

Ks. P. Kruczyński

Marek Wastag


………………..

 

14 października

………..


listopad

 

 

 

………..

 

grudzień

 

 

 

………..

styczeń

 

 

 

………..

 

 luty

 

 

 

………..

 

marzec

 

 

………..

 

 

 

  

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP