Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Piątek - 3 grudnia 2021 Hilarego, Franciszki, Ksawery      Szkoła Podstawowa im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy
[NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY] [E-DZIENNIK] [NAUCZANIE ZDALNE] [ROK SZKOLNY 2019/2020] [ROK SZKOLNY 2018/2019] [R0K SZKOLNY 2016/2017] [ROK SZKOLNY2017/2018] [KADRA SZKOŁY] [RADA RODZICÓW] [SAMORZĄD UCZNIOWSKI] [DOKUMENTY] [INFORMACJE] [TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ] [OGŁOSZENIA] [HISTORIA SZKOŁY] [PATRON] [HISTORIA MIEJSCOWOŚCI] [FILMY] [ARCHIWUM] [BIP]
REGULAMIN
SKŁAD RADY
SAMORZĄDY KLASOWE
PLAN PRACY

Regulamin

Samorządu Uczniowskiego Szkoły

Podstawowej

im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy

  

Na podstawie art.55 ust.3 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

( Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz.2572 ze zmianami) oraz Statutu Szkoły wprowadza się niniejszy Regulamin Samorządu Uczniowskiego po konsultacji z ogółem uczniów.

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1

1. Samorząd Uczniowski jest samorządnym organem szkoły opierającym się na aktywności społeczności  uczniowskiej.

2. Na czele Samorządu Uczniowskiego stoi Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca , skarbnik oraz przewodniczący sekcji.

3. Rada Samorządu Uczniowskiego pośredniczy w kontaktach między Radą Pedagogiczną, a uczniami.

II. Cele Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 2

1.Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów w relacjach uczniów z nauczycielami realizacji celów wychowawczych.

2.Rozwijanie demokratycznych form współżycia, przyjmowanie współodpowiedzialności za  grupę.

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenie warunków samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

III. Zadania Rady Samorządu.

§ 3

 

1.  Zadaniem Rady Samorządu Uczniowskiego jest: 

a)  aktywny i twórczy udział w pracach Samorządu Uczniowskiego      

b)  prawidłowy stosunek do obowiązków szkolnych i właściwe zachowanie;                                      

c)  promowanie i zachęcanie do pracy na rzecz społeczności uczniowskiej;

d)  zwoływanie i prowadzenie plenarnych zebrań Rad Samorządów Klasowych;                                                                                          

e)  przedstawienie propozycji planu pracy Rady Samorządu Uczniowskiego;

f)  stałe współdziałanie z Dyrektorem Szkoły i opiekunem samorządu    w zakresie realizacji planu pracy Rady Samorządu Uczniowskiego oraz rozwiązywania bieżących problemów społeczności uczniowskiej;

g) dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego.

§ 4

2.Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego określone w Statucie Szkoły:

Prawa i obowiązki uczniów

 

 Uczeń ma prawo do:

 

1)   Właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2)   Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, na wycieczkach zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, jak również do ochrony  i poszanowania jego godności osobistej.

3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

4)   Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych  i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

5)   Prawo do nauki religii na pisemne życzenie rodziców.

6)   Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

7)   Zaznajomienia ze szczegółowymi zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.

8)   Znajomości celów lekcji, zadań lekcyjnych do jasnej i zrozumiałej dla niego treści lekcji.

9)   Pomocy w przypadku trudności w nauce.

10)   Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

11) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych księgozbiorów biblioteki.

12)   Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

 

 Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych  w Statucie Szkoły a zwłaszcza dotyczących:

 

1)   Zapewnienia sobie i innym uczniom oraz osobom dorosłym bezpieczeństwa poprzez nie narażanie swojego zdrowia i życia lub innych osób tj.:

a)    Unikania nałogów

b)    Dbania o higienę osobistą

c)     Przeciwstawianie się wszelkim przejawom agresji, przemocy fizycznej i psychicznej

d)   W stosunku do młodszych, słabszych i krzywdzonych przyjmowanie zawsze postawę gotowości, niesienia pomocy i służenia innym swoimi wiadomościami  i umiejętnościami

e)    Po zakończeniu zajęć uczeń może przebywać w szkole tylko pod opieką nauczyciela lub instruktora.

2)   Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych  i w życiu szkoły.

3)    Przestrzeganiu ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych.

4)   Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w formie pisemnej przez rodzica / prawnego opiekuna.

5)   Uzupełnianiu braków wynikających z absencji

6)   Starannego wykonywania prac domowych.

7)   Przestrzegania regulaminów pracowni szkolnych, biblioteki, sali gimnastycznej.

8)   Poszanowania mienia szkoły.

9)   Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkolnych.

10) Dbania o kulturę języka.

 

 § 5

 3.  Realizując cele swej działalności Samorząd Uczniowski: 

a)  dba o dobre imię i honor Szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje;  

b) przedstawia Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi wnioski o wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących spraw uczniowskich;

c) inicjuje prace o zasięgu ponadklasowym, np. dyżury na korytarzu, imprezy ogólnoszkolne, takie jak: inauguracja roku szkolnego, pożegnanie absolwentów szkoły, akademie okolicznościowe, zabawy, wycieczki turystyczne i krajoznawczo-kulturalne 

d) organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym trudności       w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym; 

e) przedstawia do Koncepcji Pracy Szkoły propozycje wynikające  z potrzeb i zainteresowań uczniów; 

f) ma prawo do korzystania z różnych źródeł informacji wewnątrzszkolnej, np. gazetka, kronika szkolna, tablice informacyjne; g)może udzielać poręczenia za uczniów, którzy naruszyli prawo.

 

IV.  Zasady organizacji Samorządu Uczniowskiego.

§ 6

 Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. płk. Narcyza Wiatra             w Gostwicy tworzą Samorząd Uczniowski.                                                                                           

§7

Władzą wykonawczą samorządów są Rady Samorządów Klasowych i Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy.

 

§ 8

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się według „Zasad przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego”.

 § 9 

Kadencja Rady Samorządu Klasowego trwa jeden rok szkolny,   a kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden- dwa lata.

 

 

V. Zasady przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Klasowego.

 

§ 10

  Członkowie Rady Samorządu Klasowego winni być wybierani przez społeczność uczniów danej klasy na godzinach wychowawczych    w miesiącu wrześniu lub na początku października.

 § 11

1.Na pierwszym zebraniu Rad Samorządów Klasowych uczniowie zostają zapoznani ze strukturą i zadaniami Samorządu Uczniowskiego wynikającymi z zasad funkcjonowania szkoły, oraz harmonogramem wyborów na dany rok szkolny.

2.Poszczególne klasy typują po jednym kandydacie do pracy  w Samorządzie Uczniowskim. 

3. Wychowawca klasy udziela zgody na kandydowanie wybranego ucznia w wyborach.   4. Uczniowie, którzy kandydują do Rady Samorządu Uczniowskiego, muszą uzyskać poparcie większości uczniów swojej klasy.

 

§ 12

 Prawa wyborcze uczniów:

1. Prawo wybierania mają uczniowie klas I - VI ze Szkoły Podstawowej im. płk. w Gostwicy.

2. Uczeń, któremu przysługuje prawo wyboru wpisany jest na listę wyborców.

3.     Każdy uczeń wybiera 1 - 2 kandydatów z listy wyborczej.

 

Przebieg głosowania:

a)    Uczeń może głosować tylko osobiście.

b)    Głosowanie odbywa się w lokalu komisji wyborczej.

c)   Głosowanie odbywa się w godzinach od 8:00-09:00  w drugim tygodniu września.

d)    Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza czy urna jest pusta, a następnie ją opieczętowuje.

e)    W lokalu wyborczym przez cały czas wyborów jest obecna komisja wyborcza oraz uprawnione to tego osoby:

·        Nauczyciele,

·        Dyrektor,

f)     Przewodniczący zamyka lokal o godzinie 09:00 lub wcześniej, gdy 100% głosów jest oddanych.

 Obliczanie wyników wyborów:

a)    Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja przystępuje do liczenia głosów   i sporządzania protokołu z przeprowadzonego głosowania.

b)    Protokół wraz z załącznikami zostaje przekazany opiekunowi Samorządu   i dyrektorowi szkoły.

c)     Wyniki wyborów podaje komisja do wiadomości uczniów na apelu szkolnym oraz gazetce Samorządu.

Uprawnienia Rady Samorządu:

a)    Członkiem rady zostaje kandydat z każdej klasy, który łącznie z obu list uzyskał największą ilość głosów.

b)    Kadencja Rady trwa od dnia pierwszego posiedzenia do następnych wyborów.

c)    Pierwsze posiedzenie odbywa się w terminie do dwóch dni od ogłoszenia wyników.

d)    Na pierwszym posiedzeniu nowo powołana Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę, skarbnika  i sekretarza. Pozostali kandydaci zostają członkami Rady Samorządu Uczniowskiego.

e)    Jeśli przewodniczącym został uczeń klasy VI, wtedy za rok odbywają się ponowne wybory do Rady. W przypadku, gdy przewodniczącym został, uczeń klasy V, wtedy pełni swoją funkcję przez dwie kadencje.

 

 

VI. Powołanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 13

 1.Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa trzy lata. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem    w pracy samorządu. 

2.Wyboru opiekuna SU dokonuje Rada Samorządu.   W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

 

VII. Odwołanie członka Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 14

1.Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji. Jego obowiązki przejmuje wówczas zastępca.   

2.Przewodniczący i jego zastępcy mogą zostać odsunięci od pełnienia funkcji, jeśli naruszają Regulamin Ucznia lub Regulamin Samorządu Uczniowskiego albo nie biorą udziału w pracach Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

             VIII. Finanse Samorządu Uczniowskiego.

  § 15

1.Samorząd Uczniowski uzyskuje dochody:

a)     z działalności komercyjnej sklepiku,

b)    ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne,

c)     z organizacji zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów, itp.

d)    ze sprzedaży surowców wtórnych,

e)     ze środków przekazanych przez sponsorów,

f)      z innych źródeł.

 

2.Wszelkie fundusze uzyskane ze sprzedaży w sklepiku zostają przeznaczone wyłącznie na działalność SU, a w szczególności:

·        nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się w działalności społecznej wręczane na koniec roku szkolnego,

·         dofinansowania udziału w wycieczkach dla wyróżniających się uczniów,

·        zakup sprzętu dla potrzeb społeczności uczniowskiej,

·         zakup materiałów biurowych,

·        zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Samorząd,

·        zakup kwiatów na różne uroczystości,

·        organizowanie loterii fantowych,

·        inne wydatki w zależności od aktualnych potrzeb.

 

§ 16

Fundusze uzyskane ze sklepiku są dodawane do innych funduszy Samorządu i przetrzymywane na książeczce SKO. Szczegółowe rozliczenia przeprowadzane są raz w miesiącu. Rozliczenia te są podstawą do miesięcznego raportu zawierającego bilans sprzedaży i zakupów. Bilans ten zostaje wpisany do księgi finansowej Samorządu.

 

IX.  Postanowienia końcowe.

 § 17

Zasady współpracy z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną określa Statut Szkoły.

 § 18

Zmiana treści regulaminu należy do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego i odbywa się na zebraniu Rad Samorządów Klasowych po zasięgnięciu opinii ogółu uczniów.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP