Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / DOKUMENTY
Piątek - 3 grudnia 2021 Hilarego, Franciszki, Ksawery      Szkoła Podstawowa im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy
[NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY] [E-DZIENNIK] [NAUCZANIE ZDALNE] [ROK SZKOLNY 2019/2020] [ROK SZKOLNY 2018/2019] [R0K SZKOLNY 2016/2017] [ROK SZKOLNY2017/2018] [KADRA SZKOŁY] [RADA RODZICÓW] [SAMORZĄD UCZNIOWSKI] [DOKUMENTY] [INFORMACJE] [TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ] [OGŁOSZENIA] [HISTORIA SZKOŁY] [PATRON] [HISTORIA MIEJSCOWOŚCI] [FILMY] [ARCHIWUM] [BIP]
STATUT SZKOŁY
PLAN PRACY  ]
PLAN PRACY
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁYStatut

Szkoły Podstawowej

im. płk. Narcyza Wiatra

w Gostwicy


Podstawy prawne


Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(tekst jednolity Dz.U.Nr256z 2004r.poz.2572 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów (Dz. U. Nr 61

z 2001 r.poz.624 z późniejszymi zmianami)

Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.(tekst jednolity Dz .U. Nr 97 z 2006 r. poz.674

z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. Nr 83 z 2007 r. z późniejszymi zmianami )


Rozdział I

Podstawowe informacje o szkole


§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im płk. Narcyza Wiatra

w Gostwicy.

2. Siedzibą szkoły jest wieś Gostwica, na terenie Gminy Podegrodzie,

    budynek nr 27.

3. Ustalona nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

4. Na pieczęciach i stemplach można używać czytelnego skrótu nazwy SP.


§ 2


1. Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 52/VI/99 Rady Gminy w Podegrodziu

    z dnia 8 marca 1999 roku do obwodu szkoły należą następujące     miejscowości:

Gostwica – część bez przysiółków: Łąki Gostwickie, Moczary,

Poświątne.

 


§ 3


1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Podegrodzie.

2.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator     Oświaty w Krakowie.


§ 4


1. Szkoła Podstawowa w Gostwicy jest szkołą publiczną , która:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów  nauczania,

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

       3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

       4) w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kuratora oświaty, zatrudnia     osobę nie będącą nauczycielem, posiadającą przygotowanie uznane przez  dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć,

       5) realizuje :

            a) Szkolny Zestaw Programów Nauczania uwzględniający podstawę    programową kształcenia ogólnego,

b) Szkolny Plan Nauczania zgodny z ramowym planem nauczania,

     c) ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania,          klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania          egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

2. Szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa. 

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY


Cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki


§ 5

1. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny     rozwój ucznia.

2. Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby,     wprowadzając je w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:

prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,

stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

rozwijać poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną  dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,

umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,

kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,

rozwijać umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego dziecku,

wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,


10) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

11) zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

12) uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans,

13) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

3. W szkole podstawowej szczególnie ważne jest stwarzanie przyjaznej     atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności     szkolnej.

§ 6


1. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań     w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego     nauczyciela.

2. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia     uczniom w szczególności:

naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

3. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania     zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy     w warunkach współczesnego świata.

4. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących     umiejętności:

a) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

c) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

d) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

e) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,

f) rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

g) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

h) odnoszenia do praktyki w zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

5. Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki     rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:

a) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno z poszczególnych

przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie,

b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

c) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,

d) znajdywali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

e) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

f) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

g) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

h) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i  hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.


Sposoby wykonywania zadań szkoły

§ 7


1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,

szkolny zestaw programów nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy - obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada

Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz samorządu

uczniowskiego.

3. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz     program profilaktyki tworzą spójną całość.

§ 8


Szkoła realizuje zadania stosując różnorodne formy pracy z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.


§ 9


1. Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się:

1) nauczanie przedmiotów (bloków przedmiotowych),

2) kształcenie zintegrowane,

3) realizacja ścieżek edukacyjnych.

2. W szkole organizowane jest wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.


§ 10


1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii.

2. Rodzice na początku cyklu kształcenia składają pisemną deklarację     potwierdzającą uczestnictwo dziecka w lekcjach religii lub etyki.

3. W salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach dydaktycznych możliwe  jest umieszczenie symboli religijnych zgodnych z przekonaniami     światopoglądowymi uczniów.

4. Umożliwia się wszystkim uczniom udział w praktykach związanych     z wyznaniem religijnym. 

5. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni

zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji.

6. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci.


§ 11


1. Szkoła podejmuje działania zmierzające do kształtowania postaw patriotycznych organizując uroczyste obchody ważnych wydarzeń z dziejów narodowych.

2. Szkoła poprzez apele, pogadanki rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka, wzmacnia wiarę we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.

§ 12


1.W zakresie wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów:

a) organizuje się grupy dydaktyczno- wyrównawcze,

b) kieruje się uczniów na konsultacje i badania do poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym specjalistycznych,

c) wszyscy nauczyciele mają obowiązek wykonywania wydanych zaleceń,

d) nauczyciel indywidualizuje pracę na lekcji z uczniem zdolnym

i słabym.

2. W razie zaistniałej potrzeby, zgodnie zobowiązującymi przepisami, szkoła     organizuje:

zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

zajęcia rewalidacyjne,

indywidualne nauczanie,

oddziały integracyjne,

zajęcia logopedyczne.

3. W miarę możliwości dostosowuje się pomieszczenia szkolne do potrzeb     uczniów niepełnosprawnych.

4. Udziela się pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych    i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi.


§ 13


1. Szkoła umożliwia uczniom rozwój zainteresowań poprzez:

- organizację kół zainteresowań, zajęć sportowych,

- organizację indywidualnego toku nauczania w miarę zaistniałych potrzeb,

- realizację indywidualnych programów nauczania,

- udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom biorącym udział     w konkursach przedmiotowych i specjalistycznych o zasięgu  szkolnym i międzyszkolnym.

2. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów i możliwości kadrowe szkoły     organizuje się zajęcia dodatkowe realizując je w ramach godzin do     dyspozycji dyrektora i zajęć dodatkowych ze środków przyznawanych       przez organ prowadzący szkołę.

3. Szkoła stwarza warunki do rozwijania obowiązkowości, samodzielności poprzez egzekwowanie obowiązków ucznia wynikających ze statutu i innych dokumentów regulujących pracę szkoły.


§ 14


Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej  jednemu

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej  „wychowawcą”.

W przypadku posiadania przez nauczyciela kwalifikacji do prowadzenia   wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz mając na   względzie sprawną organizację pracy szkoły i dobro uczniów dyrektor    szkoły powierza opiekę wychowawczą od oddziału przedszkolnego do    końca I  etapu edukacyjnego.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej  wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu  całego etapu edukacyjnego.

Uczniowie i rodzice mogą wpływać na zmianę i dobór nauczyciela,  któremu powierzono funkcję wychowawcy danego zespołu.

Ustala się następujący tryb postępowania w tej sprawie:

wspólny wniosek uczniów danej klasy i ich rodziców

w ww. sprawie, sformułowany i uzasadniony na piśmie, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły;

zasadność ww. wniosku bada komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

dyrektor szkoły – przewodniczący komisji,

trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

Rada oddziałowa,

o wynikach pracy komisji, dyrektor niezwłocznie informuje  wnioskujące strony,

ostateczna decyzja winna być podjęta przed upływem 14 dni od  daty złożenia wniosku,

decyzje podejmuje się drogą głosowania, zwykłą większością  głosów w obecności, co najmniej połowy członków komisji.

6. Powyższą decyzję podejmuje dyrektor szkoły po wysłuchaniu opinii Rady

Pedagogicznej. 

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY


§ 15


1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły.

2) Rada Pedagogiczna.

3) Rada Rodziców.

4) Samorząd Uczniowski.

2. Kompetencje poszczególnych organów szkoły określa się na podstawie     obowiązujących przepisów prawa.

 

Dyrektor Szkoły


§ 16


1.Dyrektor szkoły zapewnia każdemu z organów szkoły możliwość     swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich     kompetencji.

2.Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły    o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

3.Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.§ 17


1. Dyrektor szkoły w szczególności:

kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

sprawuje nadzór pedagogiczny,

sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte     w ramach ich kompetencji stanowiących,

organizuje pracę zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługowych, spełniając wobec nich funkcję pracodawcy,

jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

odpowiada za właściwą organizację i przebieg zewnętrznego sprawdzianu,

nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru  pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

niezwłocznie zawiadamia organ   prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu wykonania uchwały,

wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły placówki     zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za     ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

wykonuje zadania wynikające z przepisów o awansie zawodowym        nauczycieli,

współdziała ze związkami zawodowymi.

2. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor sporządza wniosek na mocy     którego uczeń może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej     szkoły.

4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych     w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

5. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

2)zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

   3) zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela w przypadkach  określonych przez prawo.

4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady

pedagogicznej  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

7. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole uczniom i nauczycielom, a także  bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach  organizowanych przez szkołę.

8. W razie wystąpienia konfliktu wewnątrz szkoły dyrektor szkoły jest głównym rozjemcą. Działając zgodnie z prawem i poszanowaniem godności     stron konfliktu, po wnikliwym rozpatrzeniu stanowisk stron, poprzez     rozmowy doprowadza do kompromisu i w efekcie do zażegnania konfliktu.

9. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą    rodziców, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

10.Decyduje w sprawach wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może

zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

Rada Pedagogiczna


§ 18


W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor, pracownicy pedagogiczni zatrudnieni     w szkole.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej.

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze  stanowiska dyrektora szkoły.

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej połowy jej członków.

Jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie  i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej ,nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego ,w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów ,po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb .Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny ,z inicjatywy przewodniczącego ,organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej .


§ 19


1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

uchwalanie regulaminu swojej działalności

podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji  uczniów,

p zatwierdzanie planów pracy szkoły

odejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów  pedagogicznych w szkole,

ustalanie organizacji doskonalenia    zawodowego nauczycieli szkoły,

uchwalanie zmian w statucie szkoły

skreślenie ucznia (nie objętego obowiązkiem szkolnym) z listy uczniów

promowanie ucznia (który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego) do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego

wyrażanie zgody na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych

ustalenie innego czasu trwania zajęć edukacyjnych (30-60min).

2.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

propozycje dyrektora w sprawach przyznania  nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach   wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo     płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych,

wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń,  nagród i innych wyróżnień.

organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć  lekcyjnych i pozalekcyjnych.

opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

szkolny plan nauczania.

szkolny zestaw programów nauczania.

projekt planu finansowego szkoły.

propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego

wnioski o przedłużenie powierzenia stanowiska  dyrektora,

pracę dyrektora w związku dokonywaną przez  stosowny organ oceną  pracy,

wniosek o indywidualny program lub tok nauki

wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego ucznia nie klasyfikacyjnego ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych

wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

opinia w sprawie określenia sytuacji , w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju.

3. Ponadto rada pedagogiczna między innymi:

1)  wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminów poprawkowych z dwóch           obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2) na wniosek ucznia (lub jego rodziców) niesklasyfikowanego z powodu         nieusprawiedliwionej nieobecności wyraża zgodę na egzamin          klasyfikacyjny,


Samorząd Uczniowski

§ 20


1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „SU”.

2. SRU tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Organy SU są jedynymi reprezentantami uczniów.

4.Zasady wybierania i działania organów SU określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym     i powszechnym.

5. Regulamin SU nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

6. SU może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SRU.

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.


Rada Rodziców


§ 21


1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być     sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Zasady tworzenia rady rodziców określają odrębne przepisy.


§ 22


1. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:

zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,

zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.

pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie,

2. Rada rodziców może wystąpić do organu prowadzącego szkołę, organu     sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora i rady pedagogicznej szkoły     z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

zatwierdzenie regulaminu swojej działalności

uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

zgoda na działalność w szkole stowarzyszeń i organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych)

4. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:

projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora na dodatkowe zajęcia edukacyjne

szkolny zestaw podręczników i programów nauczania

program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

pracę nauczyciela w związku z jego oceną dorobku zawodowego.

wprowadzenie przez dyrektora do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, dodatkowych zajęć     edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

5. Rada Rodziców wyłania przedstawicieli rodziców do pracy w komisji konkursowej- konkurs na stanowisko dyrektora.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może     gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych     źródeł.

7. Zasady wydatkowania funduszy rady określa regulamin rady.

 

Zasady współdziałania organów szkoły


§ 23


1. Zasady współdziałania organów szkoły oparte są na:

1) zapewnieniu każdemu organowi możliwości swobodnego działania     i podejmowania decyzji w granicach kompetencji, zgodnych     z obowiązującymi przepisy prawa.

2) umożliwieniu bieżącej wymiany informacji, dotyczących     podejmowanych i planowanych działań, drogą organizowania spotkań     przedstawicieli zainteresowanych stron.

2. Dyrektor szkoły uczestniczy w plenarnych posiedzeniach organów     szkoły i jest zobowiązany do przekazywania istotnych spraw z tych     posiedzeń zainteresowanym organom szkoły.

3. Na zakończenie roku szkolnego dyrektor szkoły organizuje wspólne spotkanie rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu     uczniowskiego na którym:

przewodniczący poszczególnych organów przedstawiają sprawozdanie  z działalności za dany rok szkolny

przedstawiają wnioski do pracy na przyszły rok szkolny

4. W ciągu roku szkolnego dyrektor szkoły może organizować spotkania organów szkoły na umotywowany wniosek przewodniczących tychże organów.

 

Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły


§ 24


1. Ustala się następujący tryb rozstrzygania sporów pomiędzy organami     szkoły:

spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawne stosowne do  przedmiotu sporu,

spór rozstrzygany jest na terenie szkoły poprzez negocjacje pomiędzy stronami, przy czym negocjatorem jest osoba nie będąca stroną  w sporze,

w sytuacji nie uzyskania porozumienia spór rozstrzyga dyrektor szkoły,  jeżeli nie jest stroną w sprawie,

wypracowane w wyniku negocjacji stanowisko, będące rozwiązaniem sporu, ujmuje się w protokole z negocjacji,

w przypadku nie rozwiązania sporu, sporządza się protokół  rozbieżności,

w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły,  z zachowaniem procedur opisanych w pkt 1-5, strony mogą zwrócić się  z prośbą o jego rozstrzygnięcie do Wójta Gminy Podegrodzie lub Małopolskiego Kuratora Oświaty – w zależności od przedmiotu sporu.

2. Spory kompetencyjne między dyrektorem a innymi organami szkoły nie     dające się rozstrzygnąć

 na terenie szkoły, rozstrzyga Wójt Gminy Podegrodzie lub Małopolski Kurator Oświaty.

3. Nad całością spraw związanych z rozstrzyganiem sporów na terenie szkoły     czuwa dyrektor.


Rozdział IV

ORGANIZACJA SZKOŁY


Organizacja oddziałów


§ 25


1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

2. Liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący

3. W szkole są tworzone oddziały przedszkolne realizujące program  wychowania przedszkolnego.

4. W szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą zostać utworzone oddziały sportowe, integracyjne, specjalne, dwujęzyczne dla mniejszości     narodowych lub grup etnicznych.

§ 26


Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych  i informatyki oraz na zajęciach dla których z treści programu nauczania  wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych,  z zastrzeżeniem ust.2.

W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 30 uczniów  podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można  dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych,  informatyki oraz techniki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

Zajęcia z wychowania fizycznego od klasy IV mogą odbywać się      z podziałem na grupy (chłopcy - dziewczynki).

Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach od IV-VI prowadzone są  w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

W przypadku szczególnie trudnych warunków demograficznych lub geograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.


Szczegółowa organizacja szkoły i oddziału przedszkolnego


§ 27


1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.


§ 28

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku   szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora     szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w     przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia     każdego roku.

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30   maja danego roku.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,   z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala     tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych     i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.


§ 29

1. Organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy.

2. W szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się     w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą     się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia  lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia     wypada w poniedziałek,

4. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia      do końca lutego, terminy rozpoczęcia i zakończenia     ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw     ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister     właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca   czerwca każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie     zimowe,

5. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach,

6. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

7. Rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowany jest w pięciu    dniach tygodnia.

8. Dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną oraz radę rodziców z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez ministra właściwego do spraw oświaty.


§ 30


 Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i radą pedagogiczną, może     potraktować dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi     ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po     dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzień wolny od zajęć,     pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień     w wybraną sobotę.


§ 31


Dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach składa wniosek do Małopolskiego Kuratora Oświaty, który może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.


Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

§ 32


1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikę szkoły, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty.

2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane  zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.

3. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.

4. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

5. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych     środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ  prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

6. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu     przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych,  niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych     i eksperymentalnych.

7. Rekrutacja do szkoły lub oddziału, w których jest prowadzona innowacja  lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. 


§ 33


Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.


§ 34


1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada  pedagogiczna.

2. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

  1)  opinii rady szkoły,

  2)  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,

  3)  pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

3. Dyrektor szkoły przekazuje uchwałę rady pedagogicznej w sprawie     wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady     pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji,     kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia     31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane     rozpoczęcie innowacji.
§35


1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje rada     pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji     eksperymentu.

2. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po     uzyskaniu:

  1)  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie,

  2)  opinii rady szkoły,

  3)  pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole.

3. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje do     ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem     o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do     dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest     planowane rozpoczęcie eksperymentu.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się za pośrednictwem kuratora     oświaty, który dołącza swoją opinię.

5. Wniosek powinien zawierać:

  1)  opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i na dokonanie jego oceny,

  2)  cel, założenia i sposób realizacji eksperymentu,

  3)  zgodę rady pedagogicznej oraz opinię rady szkoły,

  4)  zgodę organu prowadzącego szkołę, o której mowa w § 3 ust.1,

 

6. Dyrektor szkoły prowadzącej eksperyment przekazuje bezpośrednio po    jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania    ocenę eksperymentu dokonaną przez jednostkę naukową, która sprawuje    opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje o niej organ     prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

7. Ocenę składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją     ocenę.


Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów

z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych.


§ 36


1. Zajęcia dodatkowe mają na celu wspieranie harmonijnego    i wszechstronnego rozwoju ucznia a w szczególności:

kształtowanie postaw; otwartości, samodzielności, systematyczności .

pogłębianie zainteresowań .

kształcenie umiejętności pracy zespołowej.

kształtowanie wrażliwości na otaczający nas świat

kształtowanie poczucia obowiązku .

usprawnianie zaburzonych funkcji.

kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania, dzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi.

2. W szkole mogą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami     następujące rodzaje zajęć pozalekcyjnych:

pogłębiające wiedzę – różne koła zainteresowań

zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze

artystyczne

techniczne

sportowe

3. Zajęcia pozalekcyjne może uczeń wybrać dobrowolnie lub zostać na nie     skierowany przez nauczyciela, pedagoga, psychologa lub rodziców.

4. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów powierza się nauczycielowi,     który przedstawia dyrektorowi na piśmie program  zajęć.


Formy opieki i pomocy uczniom.


§ 37


1. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

2. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele a szczególnie wychowawcy. 3. Opieka ta sprawowana jest poprzez:

dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły,

udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji zadań szkoły,

opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy dydaktycznej oraz wychowawczej i  przekazanie ich do odpowiedniej instytucji,

rozpoznawania sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej pomocy i opieki wychowawczej,

opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych obejmujących nie tylko uczniów ale także rodziców.

zorganizowanie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc materialną.

organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach  szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.

stwarzanie uczniom warunków pozwalających skorzystać im  z organizowanych form wypoczynku rekreacyjno - turystycznego.

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym  i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych,  uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności  materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle  chorym itp.

4. W celu realizacji zadań z zakresu opieki szkoła prowadzi aktywną      i systematyczną współpracę z różnymi instytucjami a w szczególności z:

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podegrodziu,

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Starym Sączu oraz Nowym Sączu,

Ośrodkiem Zdrowia w Brzeznej,

Caritas działającym przy Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.Organizacja współdziałania

z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.


§ 38


Szkoła prowadzi stałą współpracę z poradnią Psychologiczno–   Pedagogiczną w Starym i Nowym Sączu oraz poradniami specjalistycznymi,    których    celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się    dzieci oraz udzielanie im, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom    i wychowawcom     pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej    i rehabilitacyjnej.

Powyższe cele są realizowane poprzez:

     1) organizowanie spotkań z pracownikami poradni dla uczniów, rodziców i rady pedagogicznej,

2) kierowanie wniosków do poradni w sprawie wydania opinii o:

wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej;

dostosowanie wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe;

odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego;

zwolnieniu uczniów z nauki jednego lub kilku przedmiotów określonych w przepisach w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

udzieleniu zezwolenia na indywidualny tok nauki;

zwolnieniu ucznia niedosłyszącego z nauki jednego języka obcego.

3. Po otrzymaniu orzeczeń kwalifikujących uczniów do kształcenia     specjalnego (integracyjnego, nauczania indywidualnego) szkoła utrzymuje     współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną polegającą na     częstych konsultacjach efektów nauczania.Zasady i formy współdziałania szkoły

z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki


§ 39


1. Współdziałanie szkoły z rodzicami oparte jest na zasadach:

rzetelności przekazywanych informacji

wzajemnego zrozumieniu, zaufania i życzliwości

poszanowania godności rodzica, nauczyciela i ucznia

dostępności do dokumentacji związanej z danym uczniem


2. Każdy rodzic ma prawo do uzyskania informacji o dziecku zgodnie z przyjętymi formami współdziałania.

3. Rodzice mają obowiązek powiadomić wychowawcę o istotnych sprawach dotyczących ich dziecka, a mających wpływ na jego funkcjonowanie     i bezpieczeństwo w szkole.


§ 40


1. Ustala się następujące formy współdziałania z rodzicami:

organizowanie spotkań ogólnych:

a) dyrektora szkoły z rodzicami – co najmniej dwa razy w roku  szkolnym,

b) wychowawcy z rodzicami – co najmniej 3 razy w roku szkolnym

rozmowy indywidualne z rodzicami w zależności od potrzeb i zaistniałych sytuacji,

uczestnictwo rodziców w lekcjach – obserwacja postępów dziecka

pomoc rodziców w organizacji różnorodnych imprez dydaktyczno-wychowawczych.

2. W szkole prowadzona jest pedagogizacja rodziców mająca na celu wspieranie ich w wychowywaniu dzieci zgodnie z przyjętym planem na      dany rok szkolny.


Szczegółowa organizacja biblioteki szkolnej


§ 41


 1. W szkole jest prowadzona biblioteka szkolna jako główne    źródło informacji. Jest to centrum

 2.  dydaktyczne, gromadzące    i udostępniające wszelkie dokumenty przydatne w nauczaniu

 3.     i wychowaniu oraz umożliwiające pracę uczniów nad samodzielnym    zdobywaniem

 4.  wiadomości niezbędnych w wykonywaniu zadań    i rozwiązywaniu     problemów.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, absolwenci kształcący się na wyższych etapach kształcenia, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Organizacja biblioteki


§ 42


Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

1) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę     i środki finansowe na działalność biblioteki.

2) zarządza przeprowadzenie skontrum zbioru biblioteki,

3) dba o jej  protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, w którym na regałach znajdują się zbiory biblioteczne.

Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne i urządzenia reprograficzne na miarę możliwości finansowych szkoły, które umożliwiają :

1) bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów

2) zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.

Biblioteką szkolną zajmuje się nauczyciel – bibliotekarz.

Czas pracy nauczyciela – bibliotekarza określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

6. Zasady zatrudniania nauczycieli – bibliotekarzy określają odrębne  przepisy.

7. Zbiory rozmieszczone są według obowiązujących przepisów.

8. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć edukacyjnych     zgodnie z organizacją roku szkolnego,

9. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi politykę gromadzenia zbiorów biblioteki, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej oraz możliwościami     finansowymi.


Zadania i obowiązki bibliotekarza

§ 43


1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel – bibliotekarz obowiązany jest     do:

udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

udzielania informacji,

indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy.

informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach.

prowadzenia zajęć z czytelnikami zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania,

prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa     (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.).

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel – bibliotekarz     obowiązany jest do:

ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,

opracowania zbiorów (klasyfikowania, katalogowania, opracowanie techniczne).

organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenia katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych itp.).

organizacji udostępniania zbiorów.

selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i niszczonych).

3. Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza:

odpowiada za stan powierzonych mu zbiorów,

opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z uczniami oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy,

współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

prowadzi:

dzienną, miesięczną, okresową i roczną statystykę wypożyczeń,

dziennik pracy biblioteki,

ewidencję wypożyczeń.

rejestry ubytków,

karty akcesyjne czasopism,

księgi inwentarzowe,

doskonali warsztat pracy.


§ 44


Szczegółowe prawa i obowiązki czytelników zawarte są w regulaminie biblioteki szkolnej.


Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY


§ 45


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa     w ust.1 określają odrębne przepisy.

 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły


§ 46


1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą     oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo     powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciele wykonują zadania zgodnie z obowiązujący prawem     oświatowym a w szczególności:

dbają o prawidłowy, zgodny z wymogami dydaktyki i założeniami programowymi przebieg procesu dydaktycznego,

realizują program nauczania, który dobierają zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w sprawie programów    nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków    dydaktycznych.

nauczyciele stażyści, sporządzają pisemne scenariusze zajęć,

decydują w sprawie doboru odpowiednich metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w prowadzeniu swoich zajęć edukacyjnych,

podejmują różnorodne formy pracy wspierające rozwój psychofizyczny     uczniów, ich zdolności, zainteresowania, a szczególnie:

udzielają pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,

udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu się do konkursów przedmiotowych,

c) eksponują osiągnięcia uczniów na gazetkach szkolnych, imprezach i zebraniach rodzicielskich     

podejmują różnorodne działania przyczyniające się do wzbogacania     warsztatu pracy pedagogicznej a w szczególności:

współuczestniczą we wzbogacaniu wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne,

zapobiegają zagubieniu i niszczeniu pomocy oraz pracują nad wyrabianiem u uczniów nawyku poszanowania pomocy naukowych i sprzętu szkolnego.

korzystają z pomocy szkolnych zgodnie z instrukcjami,

tworzą warunki do udziału uczniów;

w różnych formach aktywności społeczno – kulturalnej,    

samorządności,

w różnorodnych konkursach i imprezach sportowych.

prawidłowo prowadzą dokumentację pedagogiczną prowadzonych przez   siebie zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych, decydują o treściach programu prowadzonego koła lub zespołu.

pracują nad doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej, a w szczególności:

realizują zalecenia hospitacyjne,

zachowują postawę zdyscyplinowania, odpowiedzialności, uczciwości, obowiązkowości i zaangażowania,

dbają o etykę i godność zawodu nauczyciela,

uczestniczą w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształceniu kierowanym,

przestrzegają ustaleń zawartych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania uczniów,

współdziałają z organami szkoły w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

opracowują formy i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

maja obowiązek zapewnić bezpieczeństwo podczas dłuższych i krótszych wycieczek,

stosują się do zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących obniżenia wymagań z zakresu wiedzy i umiejętności ucznia oraz w wypadku indywidualnego toku nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wybranej dziedzinie wiedzy lub umiejętności,

odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów podczas przerw wg harmonogramu dyżurów,

przestrzegają zasad poszanowania godności osobistej uczniów.

ponoszą pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych w czasie których sprawują opiekę nad nimi,

przypominają o zasadach bezpiecznego współżycia w klasie i szkole poprzez organizowanie apeli, pogadanek, prelekcji i rozmowach na godzinach wychowawczych,

organizują spotkania z Policjantem, Pedagogiem i Psychologiem,

3. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek:

zwracania uwagi na bezpieczeństwo uczniów, informowania nietypowych zachowań wychowawcę, nauczyciela dyżurującego lub dyrektora szkoły,

zobowiązani są do zwracania uwagi na to, czy na terenie szkoły przebywają osoby nieupoważnione do tego i informowania o tym dyrektora szkoły.

  1. Nauczyciel odpowiada:

   1. służbowo przed dyrektorem szkoły za:

    1. poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoich zajęciach edukacyjnych oraz w klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich pracuje,

    2. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

służbowo przed władzami szkoły, cywilnie lub karnie za:

 1. nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku  uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

 2. tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad  bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych  lub w czasie dyżurów mu przydzielonych,

 3. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

Zadania wychowawcy


§ 47


 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

  2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim, a także pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

  3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

   1. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

    1. przy pomocy atrakcyjnych metod na których skupia aktywność zespołu, przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności.

    2. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka

    3. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami:

     1. różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół,

     2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego,

organizuje indywidualną opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, a także z różnymi trudnościami i niepowodzeniami.

współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania     wychowawcze,

utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach,


interesuje się postępami uczniów w nauce; analizuje przyczyny niepowodzeń, podejmuje wraz z zespołem, nauczycielami i rodzicami różnorodne działania zaradcze,

współpracuje ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

nawiązuje kontakt z bibliotekarzem; współdziała w podnoszeniu poziomu czytelnictwa, a także z opiekunami kół zainteresowań  i zajęć pozalekcyjnych.

dba o sprzęt i estetykę sali lekcyjnej, przydzielonej danej klasie,

organizuje różnorodne formy spotkań z rodzicami, prowadzi ich pedagogizację w zależności od potrzeb i oczekiwań rodziców.

współdziała z organami szkoły w zakresie stworzenia optymalnych warunków nauki, bezpiecznego i higienicznego pobytu ucznia  w szkole,

ma wpływ na nagradzanie, wyróżnianie, a także stosowanie kar .

czuwa nad regularnym uczęszczaniem dzieci do szkoły, bada przyczyny absencji, organizuje pomoc dla tych dzieci, które z powodu nieobecności mają trudności w opanowaniu określonych umiejętności,

starannie i zgodnie z przepisami prowadzi dokumentację powierzonej mu klasy (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, wypisywanie świadectw, inne czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych).

ustala ocenę z zachowania

Wychowawca ma obowiązek podejmować formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy odpowiednio do wieku uczniów, ich potrzeb, rodzaju szkoły oraz jej warunków środowiskowych.

W swej pracy nauczyciel – wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych, naukowych, a w szczególności:

ze strony dyrektora szkoły,

z pomocy nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu wyznaczonego przez dyrektora szkoły,   

doradztwa specjalistów, poradni psychologiczno – pedagogicznej,

organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Nauczyciel – wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły  za:

osiąganie celów wychowania w swojej klasie.

poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej.

prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w swojej klasie.


§ 48


Pracownicy obsługowi zatrudnieni na terenie szkoły podlegają dyrektorowi jako kierownikowi zakładu

 pracy i realizują szczegółowy zakres   obowiązków przez niego wyznaczony.

W szkole obowiązuje regulamin pracy, wprowadzony stosownym zarządzeniem dyrektora.


Zadania zespołów nauczycielskich.


§ 49

W szkole mogą być tworzone:

1) zespół nauczycieli uczących w I etapie edukacyjnym.

2) zespoły przedmiotowe nauczycieli uczących w II etapie     edukacyjnym.

3) zespoły problemowo-zadaniowe.

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

Ustala się następujące zadania zespołów nauczycieli o których mowa w ust.1 pkt 1i 2:

współdziałanie z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie:

ustalenia zestawu programów nauczania dla danego etapu edukacyjnego;

monitorowania przebiegu realizacji i aktualizacji programów  nauczania,

współpraca z ośrodkami doskonalenia zawodowego oraz okręgową komisją egzaminacyjną.

wspieranie początkujących nauczycieli.

współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych , a także przy uzupełnianiu ich wyposażenia w pomoce naukowe

organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego – przedmiotowo – metodycznego,

opracowanie szczegółowych zasad oceniania uczniów,

inicjowanie postępu pedagogicznego i promowanie nowatorskich rozwiązań,

przygotowywanie i opracowywanie materiałów niezbędnych do programowania pracy szkoły,

prowadzenie współpracy z biblioteką szkolną w sprawie gromadzenia i wykorzystania zasobów bibliotecznych,

4. Dyrektor szkoły może powoływać tzw. zespoły problemowo-zadaniowe     na określony czas w celu zrealizowania określonego zadania.


Rozdział VI

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Postanowienia ogólne.

§ 50


Szkoła posiada zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania są integralną częścią Statutu Szkoły i zawierają szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.

Dopuszcza się używanie skrótu nazwy Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania w postaci ZWO.

ZWO jest dostępne do wglądu na miejscu w bibliotece szkoły w postaci uwierzytelnionej kopii.

Oryginał tego dokumentu przechowuje się jako załącznik do księgi protokołów rady pedagogicznej oraz statutu szkoły. Oryginały tego dokumentu są udostępniane tylko uprawnionym organom kontrolnym.

Wyciąg z ZWO znajduje się na tablicy ogłoszeń i stronie Internetowej szkoły.

ZWO podlega ewaluacji i może zostać zmienione w z powodu pojawienia się nowych przepisów prawa dotyczącego oceniania lub okoliczności wskazujących na konieczność udoskonalenia tego dokumentu.

Ilekroć jest mowa w tym dokumencie o:

Szkole – oznacza to Szkołę Podstawową im. płk. Narcyza Wiatra

w Gostwicy

Uczniu – oznacza to ucznia Szkoły Podstawowej im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy

Rodzicu – oznacza to rodzica lub prawnego opiekuna dziecka

Radzie Pedagogicznej – oznacza to Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy

Statucie Szkoły – oznacza to Statut Szkoły Podstawowej im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy.

Przedmiotowym Systemie Ocenienia – oznacza to Przedmiotowe Systemy Oceniania, opracowane przez nauczycieli dla nauczanych przez siebie przedmiotów w skrócie nazywanych PSO.

Wymaganiach edukacyjnych – oznacza to wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela, jakim musi sprostać uczeń na poszczególne oceny z danego przedmiotu.

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

Pierwszy - rozpoczynający się w pierwszym dniu roku szkolnego, a kończący w ostatnim dniu nauki poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych.

Drugi - rozpoczynający się w pierwszym dniu nauki po feriach zimowych, a kończący się w ostatnim dniu roku szkolnegi.

Klasyfikacja uczniów odbywa się dwa razy w roku za każdy semestr w postaci klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

Na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej ustala się termin plenarnego posiedzenia klasyfikacyjnego śródrocznego i rocznego.

Zasady oceniania


§ 51


Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Ocenianiu podlegają: zachowanie, wiadomości, umiejętności, przygotowanie i aktywność ucznia podczas lekcji.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują osiągnięcia edukacyjne dla uczniów w postaci przedmiotowego systemu oceniania oraz wymagań edukacyjnych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.71b ust.3b ustawy o systemie oświaty.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistyczne, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Zasady klasyfikowania uczniów i zdawania egzaminu klasyfikacyjnego określa §59 §66 ZWO.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń klasyfikowany, który otrzymał niedostateczną ocenę z jednych obowiązkowych zajęć może zdawać egzamin poprawkowy. Za zgodą Rady Pedagogicznej, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, może zdawać egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć. Zasady zdawania egzaminu poprawkowego określa §64 ZWO.

Ocenianie wewnątrzszkolne uwzględnia ocenianie nakierowane na ucznia:

zasadniczym celem każdego systemu oceniania uczniów jest promowanie rozumnej nauki,

ocena ma skłaniać uczniów do autentycznego wysiłku, umacniać motywację i zaangażowanie w zajęcia,

ocena ma uwierzytelniać i odzwierciedlać uzdolnienia oraz osiągnięcia uczniów w miarę realizacji programu szkolnego,

oceny są formułowane w klasie w sposób ciągły tak, aby dostarczały świadectwa indywidualnego rozwoju uczniów na przestrzeni czasu,

strategie, umiejętności i wiedza niezbędne do osiągnięcia ocen celujących mają się przejawiać w codziennej pracy nad poszerzaniem wiadomości i rozwijaniem umiejętności,

6) ocenianie powinno być uczciwe i sprawiedliwe dla wszystkich.

ocenianie powinno uwzględniać motywacje, postawy i zdolności poznawcze, strategie uczenia się i wiedzę.

ocena powinna uwzględniać rozmaite sposoby prezentacji dokonań uczniów w celu wszechstronnego ukazania ich osiągnięć.

pomiędzy ocenianą aktywnością ucznia a wynikiem oceniania powinien istnieć jasny, zrozumiały i bezpośredni związek.

10)wszystkie oceny powinny służyć za podstawę periodycznych powtórek i korekt dla wszystkich stron procesu i wszystkich odbiorców zawartej w ocenie informacji

Wprowadzenie w szkole wewnątrzszkolnych zasad oceniania ma na celu:

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z obowiązującą skalą ocen,

ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji w postaci oceny negatywnej: maksymalnie 2 razy w semestrze z przedmiotów trwających 3 -5 godzin w tygodniu, maksymalnie 1 raz z przedmiotów trwających 1- 2 godz. w tygodniu.

przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumie się: brak pracy domowej, brak zeszytu, ćwiczeń, podręczników, niegotowość do odpowiedzi, brak niezbędnych przyborów i materiałów.

Prace domowe są oceniane przynajmniej raz w semestrze.

Uczeń jest obowiązany wykonywać i oddawać do sprawdzenia zadane do domu prace w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Oddanie pracy w drugim terminie skutkuje niższą o stopień oceną za wartość pracy. Drugi termin oddania pracy - max. do 2 dni od upłynięcia terminu pierwszego. Nauczyciel może wyznaczyć krótszy termin oddania pracy.

Brak pracy lub oddanie jej po terminie skutkuje oceną niedostateczną.

Ocenioną pracę domową lub dodatkową uczeń może poprawiać tylko wtedy, gdy nauczyciel wyrazi na to zgodę. Uzyskana ocena z poprawy jest kolejną oceną cząstkową z przedmiotu.

Ostateczne ustalenie oceny śródrocznej i rocznej przez nauczyciela przedmiotu następuje najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej poprzez wpisanie tej oceny długopisem do dziennika i poinformowaniu o niej ucznia.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Szczegółowe zasady postępowania w sytuacji wniesienia zastrzeżenia określa §…. ZWO


Ocenianie Osiągnięć edukacyjnych ucznia

§ 52

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia klasa 0-III odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego w oparciu o przedmiotowe systemy oceniania i wymagania edukacyjne przygotowane w formie pisemnej przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w oparciu o ZWO, podstawę programową i wybrany program nauczania.

Ocenianie bieżące wszystkich uczniów oraz ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej (z wyjątkiem uczniów upośledzonym w stopniu umiarkowanym i znacznym) odbywa się według następującej skali, z zastrzeżeniem § 3ust. 4:

Ocena celująca - 6

Ocena bardzo dobra - 5

Ocena dobra - 4

Ocena dostateczna - 3

Ocena dopuszczająca - 2

Ocena niedostateczna – 1

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej oraz uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest oceną opisową.

Kryteria dla skali ocen z zajęć edukacyjnych:

a) na ocenę celującą:

perfekcyjne posługiwanie się wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem nauczania, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, które pozwalają na rozwiązywanie zadań nietypowych; bierze udział w konkursach, olimpiadach na szczeblu gminy, powiatu, rejonu i województwa.

b) na ocenę bardzo dobrą:

pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania, są trudne, złożone, wymagają korzystania z różnych źródeł wiedzy; pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych ujętych programem nauczania oraz na rozwiązywanie zadań i problemów w nowych sytuacjach,

c) na ocenę dobrą:

wiadomości i umiejętności mniej złożone, przydatne, ale nie niezbędne w dalszej edukacji, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danych zajęć edukacyjnych oraz na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych,

d) na ocenę dostateczną:

umiejętności łatwe, możliwe do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, obejmują podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się z danych zajęć edukacyjnych, które pozwalają na rozwiązywanie typowych zadań o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,

       e) na ocenę dopuszczającą:

wiadomości i umiejętności łatwe dla ucznia, niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w życiu; wskazują braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danych zajęć edukacyjnych w dalszej nauce, pozwalają na rozwiązywanie zadań o niewielkim stopniu trudności,

f) Uczeń, który nie osiągnął wymagań na ocenę dopuszczającą otrzymuje ocenę niedostateczną.

Przy ocenach bieżących, śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „-” według reguły: dolna granica danego kryterium to ocena ze znakiem „-”, górna granica kryterium to ocena za znakiem „+”. Nie stosuje się stopni+1 oraz –6.

Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia:

sprawdziany zapowiedziane 1 tydzień wcześniej.

prace klasowe zapowiedziane tydzień wcześniej

kartkówki /krótkie niezapowiedziane prace max. z 3 ostatnich lekcji lub pracy domowej/,

odpowiedzi ustne,

prace dodatkowe,

udział w konkursach,

testy

 

Uczeń pisze zaplanowane dłuższe prace klasowe, sprawdziany w ilości zaplanowanej przez nauczyciela w danym semestrze. O terminie ich przeprowadzenia oraz zakresie sprawdzanych wiadomości i umiejętności jest informowany z wyprzedzeniem.

Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z powodu dłuższej, co najmniej tygodniowej nieobecności nie może ich napisać w terminie wyznaczonym dla całej klasy, to powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń odmówi napisania takiej pracy klasowej – otrzymuje ocenę niedostateczną.

W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe, sprawdziany lub testy w danej klasie, przy czym nie więcej niż 1 dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace badające określone umiejętności bądź wiadomości obejmujące materiał z więcej niż 3 ostatnich lekcji są przez nauczyciela zapowiedziane.

Prace klasowe, sprawdziany z większych partii materiału winny być poprzedzone powtórzeniem materiału w klasie.

Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będzie musiał sprostać.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje w terminie nie przekraczającym:

- 21 dni – z języka polskiego,

- 14 dni – z pozostałych przedmiotów.

 1. Prace pisemne (prace klasowe, kartkówki i inne sprawdziany) mogą być punktowane i są oceniane za samodzielność, jakość i ilość poprawnie wykonanych zadań wg zasady: 

0 % – 32 % niedostateczny

33 % – 49 % dopuszczający

50 % - 74 % dostateczny

     75 % - 90 % dobry

91 % - 99 % bardzo dobry

100 % celujący

Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu, którą ustala i podaje każdy z nauczyciel w wymaganiach na ocenę z przedmiotu.

Sprawdzone i ocenione prace pisemne, kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na terenie szkoły w obecności ucznia.

Sprawdzone i ocenione prace uczniów są przechowywane w szkole przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Po tym czasie podlegają zniszczeniu lub mogą być zwrócone uczniowi.

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy klasowej– może ją jeden raz poprawiać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż 1 tydzień od daty pisania pracy. Ocena z pracy klasowej i z poprawy tej pracy jest wstawiana do dziennika.

Uczniowie nieobecni na pracy klasowej lub sprawdzianie - piszą ją w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później, niż 2 tygodnie od daty pisania pierwszej pracy.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na pracy klasowej bądź odmowa jej napisania bez podania poważnych przyczyn jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej bez prawa pisania jej i poprawy w innym terminie.

Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i nie ma obowiązku jej zapowiadać. Kartkówka sprawdza wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.

Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach /kartkówkach/ mogą odpowiadać ustnie lub pisać je w późniejszym terminie, wskazanym przez nauczyciela.

Spisywanie na sprawdzianie, pracy pisemnej, kartkówce oraz korzystanie z podpowiadania na kontrolnych pracach pisemnych i w trakcie odpowiedzi ustnych jest zabronione i jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej bez prawa do poprawy.


Ocenianie zachowania ucznia


§ 53


 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 2. Szkoła posiada zatwierdzone Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) kryteria uzyskiwania ocen z zachowania.

 3. Nauczyciel wychowawca informuje ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) o kryteriach uzyskiwania ocen z zachowania do dnia 30 września

 4. Informacje na temat kryteriów uzyskiwania ocen z zachowania wywieszone są na tablicy ogłoszeń i stronie Internetowej szkoły.

 5. Uczeń, rodzic (prawny opiekun) powinni być poinformowani o proponowanej ocenie na 30 dni przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.

 6. Ostateczną ocenę ustala wychowawca w oparciu o własne spostrzeżenia oraz uwagi nauczycieli i uczniów, najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej poprzez wpisanie jej do dziennika i zapoznanie z nią ucznia.

 7. Ustaloną i zatwierdzoną roczną ocenę klasyfikacyjną wpisuje się ponadto do arkusza ocen i na świadectwo szkolne.

 8. Śródroczna i roczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

Dbałość o honor i tradycje szkoły,

Dbałość o piękno mowy ojczystej,

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

Okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV określa według następującej skali:

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpowiednie

Naganne

Kryteria ocen zachowania

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:

Stara się osiągnąć celujące i bardzo dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości.

Przykładnie, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

Troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.

Nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa, dba o zdrowie własne i innych.

Nosi zmienne obuwie.

Przestrzega higieny osobistej- nie farbuje włosów, nie maluje się, nie nosi prowokującego stroju, nie maluje paznokci.

Ubiera strój galowy na uroczystości szkolne.

Z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły.

Właściwie odnosi się do kolegów.

Jest tolerancyjny.

Szanuje godność osobistą ludzi.

Frekwencja bez zastrzeżeń –nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

Nie dopuszcza się uwag negatywnych w dziennik lekcyjnym, brak uwag w innych dokumentach szkolnych.

Reprezentuje szkolę w konkursach, olimpiadach, zawodach, festiwalach na różnych szczeblach.

Bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę, klasę oraz w samopomocy koleżeńskiej.

Opiekuje się młodszymi i potrzebującymi koleżankami i kolegami.

Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły- SKO, SU, Kółko Przyrodnicze, Kółko Biblioteczne, Kółko Teatralne, Kółko Redakcyjne, kółka przedmiotowe.


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

 1. Stara się osiągnąć bardzo dobre i dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości.

 2. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.

 3. Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

 4. Troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.

 5. Nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa, dba o zdrowie własne i innych.

 6. Nosi zmienne obuwie.

 7. Przestrzega higieny osobistej- nie farbuje włosów, nie maluje się, nie nosi prowokującego stroju, nie maluje paznokci.

 8. Z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły.

 9. Właściwie odnosi się do kolegów.

 10. Jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą ludzi.

 11. Frekwencja – dopuszcza się 3 godzin nieusprawiedliwionych.

 12. Dopuszcza się dwie uwagi w dzienniku lekcyjnym lub w innych dokumentach szkolnych.

 13. Reprezentuje szkolę w konkursach, olimpiadach, zawodach, festiwalach na różnych szczeblach.

 14. Ubiera strój galowy na uroczystości szkolne.

 15. Bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę, klasę oraz w samopomocy koleżeńskiej.

 16. Opiekuje się młodszymi i potrzebującymi koleżankami i kolegami.

 17. Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły- SKO, SU, Kółko Przyrodnicze, Kółko Biblioteczne, Kółko Teatralne, Kółko Redakcyjne, kółka przedmiotowe.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

 1. Osiąga dobre wyniki w szkole na miarę swoich możliwości.

 2. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne oraz aktywnie w nich uczestniczy.

 3. Jest sumienny, wytrwały i samodzielny w nauce.

 4. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

 5. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 6. Troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.

 7. Frekwencja – dopuszcza się 7 godzin nieusprawiedliwionych.

 8. Dopuszcza się do czterech uwagi w dzienniku lekcyjnym lub w innych dokumentach szkolnych.

 9. Bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę, klasę oraz w samopomocy koleżeńskiej.

 10. Prezentuje godny sposób bycia i kulturę słowa, wykazuje się uczciwością, dba o zdrowie własne i innych, nie ulega nałogom.

 11. Przestrzega higieny osobistej- nie farbuje włosów, nie maluje się, nie nosi prowokującego stroju, nie maluje paznokci.

 12. Ubiera strój galowy na uroczystości szkolne.

 13. Nosi zmienne obuwie.

 14. Właściwie zachowuje się w stosunku do kolegów i pracowników szkoły.

 15. Jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą ludzi.

 16. Potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzone szkody.

 17. Z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły.

 18. Bierze udział w wybranych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły- SKO, SU, Kółko Przyrodnicze, Kółko Biblioteczne, Kółko Teatralne, Kółko Redakcyjne, kółka przedmiotowe.


Ocenę poprawna otrzymuje uczeń który:

  1. Przeważnie spełnia wymagania obowiązków szkolnych-osiąga pozytywne wyniki w nauce.

  2. Może otrzymać oceny niedostateczne, ale wynikające z trudności w opanowaniu materiału.

  3. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.

  4. Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

  5. Troszczy się o mienie szkoły i jej wygląd.

  6. Frekwencja – dopuszcza się 15 godzin nieusprawiedliwionych oraz do spóźnień w okresie.

  7. Dopuszcza się do sześciu uwagi w dzienniku lekcyjnym lub w innych dokumentach szkolnych.

  8. Bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę i klasę.

  9. Prezentuje poprawny sposób bycia i kulturę słowa.

  10. Stara się wykazywać uczciwością i reagować na zło.

  11. Dba o zdrowie własne i innych, nie ulega nałogom.

  12. Stara się przestrzega higieny osobistej- nie farbuje włosów, nie maluje się, nie nosi prowokującego stroju, nie maluje paznokci.

  13. Stara się właściwie zachować w stosunku do kolegów i pracowników szkoły

  14. Stara się być tolerancyjny i szanować godność osobistą ludzi.

  15. Na miarę swoich możliwości uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły- SKO, SU, Kółko Przyrodnicze, Kółko Biblioteczne, Kółko Teatralne, Kółko Redakcyjne, kółka przedmiotowe.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń który:

Uchybia wymaganiom obowiązków szkolnych.

Ma oceny niedostateczne wynikające z lekceważącego stosunku do nauki.

Niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.

Jest mało sumienny w nauce.

Biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

Nie rozwija swoich zainteresowań i uzdolnień.

Nie troszczy się o mienie szkoły.

Frekwencja – ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w okresie i spóźnienia.

Ma ponad sześć uwagi w dzienniku lekcyjnym oraz w innych dokumentach szkolnych.

Nie bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę i klasę.

Kultura osobista ucznia budzi wiele zastrzeżeń.

Popada w konflikty z nauczycielami, kolegami, oraz innymi pracownikami szkoły.

Nie dba o kulturę osobistą, ulega nałogom, używa wulgarnych słów, oszukuje, kradnie, uczestniczy w bójkach.

Nie dba o zdrowie własne i innych.

Nie ubiera stroju galowego na uroczystości szkolne, nie zmienia obuwia.

Nie dba o higienę osobistą-farbuje włosy, maluje się, nosi prowokujący strój, maluje paznokcie.

Sporadycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły- SKO, SU, Kółko Przyrodnicze, Kółko Biblioteczne, Kółko Teatralne, Kółko Redakcyjne, kółka przedmiotowe-przeszkadza w zajęciach, rozprasza kolegów.


Ocenę naganną otrzymuje uczeń który:

Nie stosuje się do wymagań obowiązków szkolnych.

Ma oceny niedostateczne wynikające z lekceważącego stosunku do nauki.

Niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, wagaruje.

Jest nie sumienny w nauce.

Biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych.

Nie uczestniczy w życiu szkoły i klasy.

Niszczy mienie szkoły.

Frekwencja – ma wiele godzin nieusprawiedliwionych w okresie i liczne spóźnienia.

Ma mnóstwo uwagi w dzienniku lekcyjnym oraz w innych dokumentach szkolnych.

Wszedł w konflikt z prawem.

Jego kultura osobista budzi wiele zastrzeżeń.

Używa wulgarnego słownictwa.

Kradnie, wyłudza pieniądze, wywołuje bójki.

Popada w konflikty z nauczycielami, kolegami, pracownikami szkoły.

Nie przestrzega zmiany obuwia.

Ulega nałogom, nie dba o zdrowie własne i innych.

Nie dba o higienę osobistą-farbuje włosy, maluje się, nosi prowokujący strój, maluje paznokcie.

Nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły- SKO, SU, Kółko Przyrodnicze, Kółko Biblioteczne, Kółko Teatralne, Kółko Redakcyjne, kółka przedmiotowe.


W dzienniku lekcyjnym nauczyciel wpisuje swoje spostrzeżenia i uwagi w ciągu okresu. Uczniowie dbają, aby wychowawca wpisał wszystkie uwagi pozytywne świadczące o ich zaangażowaniu.W klasach I - III szkoły podstawowej oraz dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ocenami opisowymi.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny uczeń lub jego rodzic może zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły zgodnie z trybem określonym w § 54Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.


§ 54


1. Na 1 miesiąc przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym:

Nauczyciel przedmiotu, informuje ucznia o zagrożeniu roczną ocenią niedostateczną, a wychowawca o zagrożeniu oceną naganną zachowania,

Wychowawca klasy pisemnie informuje rodziców ucznia o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną zachowania.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy umożliwiają uczniom uzupełnienie braków.


§ 55


Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej rozpoczyna się na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

Rada klasyfikacyjna roczna odbywa się na tydzień przed ustalonym terminem zakończenia roku szkolnego.

Przebieg trybu ustalania oceny rocznej:

1) I tydzień (ostatniego miesiąca)

klasy IV –VI: wstępna analiza zebranych dokumentów; okres projektowania stopni z poszczególnych przedmiotów;

zbieranie opinii nauczycieli, klasy na temat zachowania ocenianego ucznia – wypełnianie kart zachowania przez wychowawcę;

wpis przewidywanych ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania do dziennika, obok kolumny przewidzianej na roczne oceny klasyfikacyjne przez nauczycieli i wychowawców;

przekazanie informacji na piśmie rodzicom o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;

klasy I – III: analiza informacji zebranych w dokumentacji osiągnięć ucznia, spotkania z rodzicami uczniów napotykającymi na trudności.

2) II tydzień:

rozpatrywanie wniosków o poprawę oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania;

poprawa ocen – zgodnie z zapisem w ZWO

3) III tydzień:

  1. 2 dzień - wszystkie oceny z przedmiotów oraz ocena zachowania, ustalone i wpisane długopisem lub piórem do dziennika lekcyjnego.

  2. komisja klasyfikacyjno – promocyjna opracowuje zestawienia i przygotowuje materiały na radę klasyfikacyjną.

  3. ostatni dzień III tygodnia rada pedagogiczna przyjmuje wyniki klasyfikacji.


Promowanie uczniów


§ 56


Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej oraz miano wzorowego ucznia w wyniku decyzji nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne w danej klasie, podjętej na podstawie analizy dokumentacji osiągnięć uczniów.

Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do  klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 30 ust. 10, rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną..

W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.Ukończenie szkoły§ 57


Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 32 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego.

Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej po szóstej klasie


§ 58


W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "sprawdzianem".

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu po szóstej klasie.

Uczniowie szkoły podstawowej ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu, w języku danej mniejszości narodowej, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "komisją okręgową", nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

Uczeń może zrezygnować z przystąpienia do sprawdzianu, w języku danej mniejszości narodowej. O rezygnacji rodzice ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu informują pisemnie dyrektora szkoły, który niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Opinia, o której mowa w § 58 ust. 6, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że:

w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

Opinię, o której mowa w § 58 ust. 6, rodzice ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów , o których mowa w 3 ust. 1, 2 i ust. 17 i 21 podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów , odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 58 ust.15.

Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu organizowane przez komisję okręgową.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:

przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu, listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian

nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu.

powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;

informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu-przed rozpoczęciem sprawdzianu

nadzoruje przebieg sprawdzianu;

przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w ust. 6, 7 i 10;

sporządza wykaz uczniów , którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;

zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu .

W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 18, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

 1. Sprawdzian trwa 60 minut.

 2. Dla uczniów , o których mowa w ust. 6, 7 i 10, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:
  1) 30 minut - w przypadku sprawdzianu;

  1. W przypadku gdy sprawdzian mają być przeprowadzone w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.

  2. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:
   1)przewodniczący;
   2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

  3. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.

  4. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

  5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

  6. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone.

  7. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 27 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian lub daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

  8. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 44 nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

   1. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

   2. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań z nową kartą odpowiedzi.

   3. Informację o wymianie zestawu zadań z kartą odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w ust. 60. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

   4. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

   5. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

   6. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali

   7. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

   8. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi (słuchaczowi) na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

   9. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.

   10. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

   11. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole.

   12. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia .

   13. W przypadkach, o których mowa w ust. 41 i 42, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

   14. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu:
    1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub
    2) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian

   15. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia.

   16. W przypadkach, o których mowa w ust. 42 pkt.1 i 2, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się "0".

   17. Uczeń , który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

   18. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

   19. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, powołani przez dyrektora komisji okręgowej.

   20. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 48, tworzą zespół egzaminatorów w zakresie sprawdzianu.

   21. Dyrektor komisji okręgowej spośród członków zespołu egzaminatorów, wyznacza przewodniczącego tego zespołu. Przewodniczący zespołu egzaminatorów uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez komisję okręgową przed sprawdzaniem prac uczniów kieruje pracą zespołu egzaminatorów, a w szczególności odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia egzaminatorów oraz organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów.

   22. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

   23. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

   24. Uczeń , który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu, w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

   25. Do ucznia, o którym mowa w ust. 46, przystępującego do sprawdzianu, w dodatkowym terminie, do którego uczeń musi przystąpić najpóźniej 20 sierpnia roku, w którym kończy szkołę w miejscu i terminie wskazanym prze Centralną Komisję egzaminacyjną.

   26. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

   27. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami.

   28. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

   29. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

   30. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w ust. 42 i 46- do dnia 31 sierpnia danego roku.

   31. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

   32. Protokół, o którym mowa w ust. 60, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

   33. Dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.

   34. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.Szczegółowe warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.


§ 59


1) Warunki ustalania ocen klasyfikacyjnych:

Szkoła posiada zatwierdzone w statucie szkoły szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w postaci ZWO.

Ocenianie uczniów w szkole jest jawne dla uczniów i ich rodziców.

Uczniowie są oceniani zgodnie z ZWO i wymaganiami edukacyjnymi

Nauczyciele opracowują wymagania edukacyjne z nauczanych przedmiotów i zapoznają z nimi uczniów na pierwszej lekcji.

Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z ZWO, wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotów, warunkami i trybem uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej i wymaganiami na ocenę zachowania.

Ocenę z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel danego przedmiotu a ocenę z zachowania wychowawca klasy.

Oceny śródroczne i roczne nie stanowią jedynie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych. Przy ustalaniu tych ocen jest brana pod uwagę systematyczność, jakość pracy, przyrost wiedzy ucznia.

W przypadku długotrwałej nieobecność nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu ustala wychowawca w porozumieniu z dyrektorem i nauczycielami pełniącymi doraźne lub stałe zastępstwo z tego przedmiotu w danej klasie. W przypadku długotrwałej nieobecności wychowawcy ocenę zachowania uczniom w danej klasie ustala inny, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel w porozumieniu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym,

Rodzice są informowani o postępach uczniów w nauce.

Ostateczne ustalenie oceny klasyfikacyjnych następuje najpóźniej 3 dni przed radą klasyfikacyjną poprzez wpisanie jej długopisem do dziennika.

Uczniowie i ich rodzice są zapoznani z proponowanymi rocznymi i śródrocznymi ocenami klasyfikacyjnymi 30 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Proponowaną ocenę wpisuje się długopisem do dzienniczka (lub na formularz ocen klasyfikacyjnych), który ocen klasyfikacyjnych a ołówkiem do dziennika,

Najpóźniej miesiąc przed Radą Pedagogiczną klasyfikacyjną śródroczną i roczną:

 1. Nauczyciel przedmiotu informuje ucznia na lekcji o planowanych rocznych ocenach z przedmiotów i zachowania i wpisuje je do dziennika ołówkiem.

 2. Proponowane oceny śródroczne/roczne przekazuje się rodzicom ucznia na spotkaniu z rodzicami.

 3. W przypadku ocen niedostatecznych z przedmiotów, nagannej oceny z zachowania, wychowawca wysyła rodzicom ucznia powiadomienia listem poleconym.

 4. Wychowawca odnotowuje fakt oraz sposób zapoznania rodziców z proponowanymi ocenami w dzienniku (pozycja notatki).

Klasyfikacja uczniów jest zatwierdzana na klasyfikacyjnych posiedzeniach rad pedagogicznych,

Klasyfikowany jest uczeń, którego obecność w szkole na obowiązkowych zajęciach edukacyjno - wychowawczych jest wyższa niż 50% .

Ustalenie oceny klasyfikacyjnej uczniów z absencją na obowiązkowych zajęciach edukacyjno - wychowawczych przekraczającą 50% następuje w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.

Zatwierdzona przez radę pedagogiczną ocena klasyfikacyjna jest wpisywana do dziennika lekcyjnego, na świadectwo szkolne i do arkusza ocen w formie ustalonej w ust. 1 pkt 17, 18 i 19.

W klasach I-III wychowawca klasy śródroczną i roczna klasyfikacyjną ocenę opisową wpisuje do dziennika lekcyjnego, natomiast roczną klasyfikacyjną ocenę opisową wpisuje także do arkusza ocen i na świadectwo szkolne. Dopuszcza się włączenie gotowego wydruku komputerowego oceny opisowej do arkusza ocen ucznia.

W klasach IV – VI wychowawca klasy śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną wpisuje do dziennika lekcyjnego. Roczna ocenę klasyfikacyjną wpisuje także do arkusza ocen i na świadectwo szkolne.

Przyjmuje się datę ostatniego dnia zajęć edukacyjno - wychowawczych roku szkolnego jako dzień wpisania ocen wynikających z rocznej klasyfikacji w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym.

2. Sposoby ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej:

Oceny z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel przedmiotu, a ocenę zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów i samego ucznia,

Ocena ustalona przez nauczyciela/wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 3.

Ustaloną roczną ocenę klasyfikacyjną można zmienić w wyniku przeprowadzenia Komisyjnego sprawdzianu wiadomości, Egzaminu Komisyjnego lub Egzaminu Poprawkowego zgodnie z warunkami określonych w ZWO. Ustalona w ten sposób ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.

Uczniowie uzyskują na lekcjach oceny cząstkowe ze wszystkich aktywności zgodnie z podanymi przez nauczyciela (wychowawcę) wymaganiami i zasadami oceniania,

Odpowiednio: nauczyciel z zajęć edukacyjnych, a wychowawca z zachowania, 30 dni przed radą klasyfikacyjną ustala proponowaną ocenę z przedmiotu/ zachowania i przedstawia ją uczniowi.

Proponowana ocena może – ze względu na jakość pracy ucznia - zostać podwyższona lub obniżona przed radą klasyfikacyjną najpóźniej 3 dni przed jej posiedzeniem z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 8,

Ostateczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od proponowanej w przypadku, gdy uczeń (lub jego rodzic) w ciągu trzech dni od otrzymania proponowanej oceny klasyfikacyjnej zgłosi chęć poprawy tej oceny a następnie uczeń przystąpi do tej poprawy w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed klasyfikacyjną roczną radą pedagogiczną, w terminie ustalonym z nauczycielem.


Tryb ustalania oceny w przypadku odwołania


§ 60


Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1). Dyrektor sprawdza, czy nie naruszono trybu wystawiania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.

§ 61

Po uzyskaniu informacji o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania,

 rodzic może wystąpić o poprawienie oceny.

Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocena z zajęć edukacyjnych, jeżeli spełni następujące warunki:

uzyskał, co najmniej 50% ocen, o jaką się ubiega,

miał usprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

w szczególnych sytuacjach losowych (wypadki, tragedie rodzinne) uczeń nie musi spełnić powyższych warunków.

Ustala się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych

W ciągu trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych, rodzic może złożyć pisemny wniosek, do nauczyciela uczącego o poprawienie oceny, wskazując, o jaką ocenę się ubiega.

W ciągu dwóch dni od otrzymania wniosku nauczyciel sprawdza, czy uczeń spełnia warunki określone w ust.2.

Jeżeli uczeń nie spełnia warunków, nauczyciel:

pisemnie informuje rodzica, że nie ma podstaw do ustalenia oceny wyższej niż przewidywana;

dokumentację przechowuje do końca roku szkolnego.

Jeżeli uczeń spełnia warunki, nauczyciel:

przypomina uczniowi wymagania na ocenę, o którą się ubiega,

przygotowuje zestaw zadań zgodnie z wymaganiami na określoną ocenę,

informuje rodzica o terminie poprawy przewidywanej oceny,

uczeń w formie ustalonej przez nauczyciela (odpowiedź ustna, praca pisemna, ćwiczenia praktyczne) przystępuje do poprawy oceny,

nauczyciel pisemnie informuje wnioskodawcę (rodzica) o wyniku czynności podjętych w związku z poprawą przewidywanej oceny.

dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego.

Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocena z zachowania, jeżeli spełni następujące warunki:

ocena roczna jest niższa niż ocena śródroczna,

wychowawca nie był poinformowany o pozaszkolnych osiągnięciach ucznia.

Ustala się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna     ocena zachowania

W ciągu trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej zachowania, rodzic może złożyć pisemny wniosek, do wychowawcy o poprawienie oceny, wskazując, o jaką ocenę się ubiega.

W ciągu dwóch dni od otrzymania wniosku nauczyciel analizuje przyjęte w szkole warunki poprawy przewidywanej oceny zachowania.

Jeżeli uczeń nie spełnia warunków, wychowawca:

pisemnie informuje rodzica, że nie ma podstaw do ustalenia oceny wyższej niż przewidywana; wniosek zostaje odrzucony.

dokumentację przechowuje do końca roku szkolnego.

Jeżeli uczeń spełnia warunki, wychowawca:

dokonuje ponownej analizy zebranych materiałów – podejmuje decyzję w sprawie podwyższenia lub pozostawienia przewidywanej oceny zachowania,

po rozpatrzeniu wniosku informuje wnioskodawcę o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,

zachowuje dokumentację do końca roku szkolnego.Zasady informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach edukacyjnych.


§ 62


  1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

   1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;

   2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

   3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

   4. sposobach informowania rodziców o ocenach cząstkowych;

    1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, osiągnięć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

    2. Przekazanie informacji dokumentuje się następująco:

     1. rodzice potwierdzają uzyskanie informacji podpisem w dzienniku w miejscu przeznaczonym na kontakty z rodzicami.

     2. potwierdzeniem informacji dla uczniów jest zapis w dzienniku  lekcyjnym.

     3. wychowawca udostępnia rodzicom kryteria wymagań edukacyjnych w ciągu całego roku szkolnego.


§ 63


Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

Nauczyciel informuje ucznia o każdej uzyskanej przez niego ocenie.

Każda ocena wpisana do dziennika jest jawna i dostępna do wglądu na życzenie ucznia oraz jego rodzica

Na wyraźną prośbę rodziców ucznia lub (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia w formie pisemnej ustaloną ocenę.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom

Ocenione prace kontrolne i sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach edukacyjnych; a jego rodzice w czasie organizowanych dni otwartych i wywiadówkach.

Dokumentacja osiągnięć szkolnych uczniów jest udostępniona rodzicom:

na wywiadówkach,

 1. podczas indywidualnych kontaktów.
Egzamin poprawkowy


§ 64


Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności

skład komisji;

termin egzaminu poprawkowego;

pytania egzaminacyjne;

wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.Komisyjny sprawdzian wiadomości i umiejętności


§ 65


Do sprawdzianu może przystąpić uczeń na swój wniosek lub wniosek rodzica po wniesieniu pisemnego zastrzeżenia na tryb ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych l.

Zastrzeżenie wnosi się w ciągu 7 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych a w przypadku zastrzeżenia do egzaminu poprawkowego- w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w sytuacji, gdy uczeń lub rodzic uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z trybem ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Sprawdzian jest przeprowadzany Komisyjnie.

Komisję przeprowadzającą sprawdzian powołuje dyrektor szkoły, w sytuacji, gdy zastrzeżenie zostało przez niego uznane za uzasadnione.

Skład Komisji dla ucznia zdającego komisyjnie sprawdzian wiadomości i umiejętności z przedmiotu:

Dyrektor szkoły - przewodniczący

(lub inna osoba sprawująca stanowisko kierownicze w szkole):

Nauczyciel przedmiotu ( uczący danego ucznia)– członek

Dwóch nauczycieli tego samego lub pokrewnego przedmiotu uczący w tej lub innej szkole - członkowie

Uczeń zdaje sprawdzian składający się z części pisemnej i ustnej z wiadomości i umiejętności przewidzianych w danym roku szkolnym.

Komisja sporządza protokół z obrad, który przedstawia dyrektorowi a następnie radzie pedagogicznej na sierpniowym posiedzeniu. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Komisja po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia dokonuje oceny, i informuje ucznia o (rodzica) o wynikach.

Ustalona w wyniku sprawdzianu komisyjnego ocena jest ostateczna.

Jeżeli uczeń nie uzyska na sprawdzianie oceny wyższej, niż ta od której złożył zastrzeżenie, Komisja utrzymuje w mocy ustaloną wcześniej ocenę. W przypadku wyniku korzystnego dla ucznia, ocena zostaje podwyższona o jeden stopień uzyskany przez ucznia wynik wpisuje się do arkusza ocen w pozycji „Wyniki Egzaminów” i na świadectwo szkolne.

Uczeń, dla którego ustalona ostatecznie ocena w wyniku Komisyjnego sprawdzianu jest oceną niedostateczną może zdawać egzamin poprawkowy zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tego egzaminu.Egzamin klasyfikacyjny


§ 66


 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

  1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

  2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

   1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

   2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

   3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

   4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

   5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji;

    2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

     1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

     2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów-rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

     3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;

 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

  1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  2. W przypadku niesklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.§ 67


Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem.Rozdział VII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


Tryb przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej


§ 68


Zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej określają przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.


§ 69


Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.


§ 70


Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do klasy zerowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą sześć lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.

W przypadku wolnych miejsc na wniosek rodzica do oddziału przyjmowane są dzieci, które ukończyły w danym roku szkolnym 5 lat.

Przyjmowanie dzieci odbywa sie w oparciu o zasadę pełnej dostępności


§ 71


1. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje     się:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza     obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.


§ 72

1. Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej,     przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)  świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole          niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz          odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

     2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych           na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania,           klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku przyjmowania do           sześcioletniej szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek                szkolny poza szkołą.

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.§ 73


Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w § 85, pkt. 2. przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania klas niższych od klasy tej szkoły, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem wychowania technicznego, plastycznego, muzycznego i fizycznego.

Zakres egzaminu klasyfikacyjnego o którym mowa w § 85, pkt. 2. określają odrębne przepisy.

Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.


§ 74


Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w  tej samej szkole, uczeń może:

1) uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku     szkolnego,

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego którego uczył się w poprzedniej szkole, albo

3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

2. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków)     obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel     języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora     szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela     danego języka – przez dyrektora innej szkoły.


§ 75


1. Dyrektor szkoły publicznej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich  klas szkoły podstawowej.

2. Przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkolnym wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie  dziecko mieszka.


Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów


§ 76


1. Każdy organ szkoły może wnioskować o nagrodę dla ucznia za:

1) rzetelną naukę i aktywność społeczną.

2) wzorową postawę.

3) wybitne osiągnięcia.

4) dzielność i odwagę.

2. Zasady nagradzanie wymienione w ust. 1 mogą szczegółowo określać regulaminy poszczególnych organów szkoły.

3. Ustal się następujące rodzaje przyznawanych nagród:

1) pochwała wychowawcy klasy na forum klasy lub szkoły.

2) pochwała dyrektora szkoły wobec klasy lub szkoły.

3) dyplomy i nagrody rzeczowe przyznawane za:

 1. osiągnięcia w szkolnych     konkursach i zawodach,

 2. wysokie wyniki w nauce,

 3. szczególną aktywność w działalności na rzecz szkoły lub środowiska,

 4. uzyskanie najwyższej w br. szkolnym liczby punktów na sprawdzianie po VI klasie, a tym samym zdobycie tytułu „Super absolwenta”

4) listy pochwalne do rodziców     

§ 77


1. Uczeń może być ukarany za rozmyślne łamanie statutu szkoły  podstawowej następującymi karami:

1) upomnienie wychowawcy klasy na forum klasy lub szkoły.

2) upomnienie dyrektora szkoły w obecności klasy.

3) upomnienie dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów.

4) nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów

    5) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz

    6) czasowego zawieszenia praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w tym wycieczkach, imprezach szkolnych.

 1. Wychowawca każdorazowo informuje rodziców o zastosowanej wobec ucznia karze i sporządza stosowną notatkę w dzienniku lekcyjnym.

 2. Rodzice potwierdzają podpisem fakt zapoznania się z informacją


Tryb odwołania się od kary


§ 78


1. Uczeń może wystąpić o złagodzenie lub zawieszenie wykonania kary w  terminie do 7 dni.

2.Ustala się następujący tryb odwołania od nałożonej kary:

1) w pierwszej kolejności uczeń zwraca się do osoby udzielającej karę.

2) następnie do wychowawcy klasy, który w ciągu 3 dni bada sprawę  ponownie.

3)uczeń lub jego rodzice wnoszą do dyrektora szkoły pisemną prośbę o    ponowne rozpatrzenie zasadności udzielania kary w terminie do 3 dni    od otrzymania informacji od wychowawcy.

3. Dyrektor powołuje komisję do powtórnego zbadania sprawy .

1) w skład komisji wchodzą :

a) wychowawca klasy

b) przedstawiciel Rady Oddziałowej klasy

c) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

      2) komisja ma obowiązek wysłuchania ucznia i jego rodziców

3) w terminie co najmniej 1 tygodnia komisja na piśmie przedstawia  swoją opinię dyrektorowi szkoły w tej sprawie. 4) na podstawie opinii , dyrektor w terminie do 2 tygodni od otrzymania     odwołania, podejmuje decyzję, którą na piśmie przedkłada     rodzicom.

4. W przypadku wątpliwości sprawę rozstrzyga rada pedagogiczna podejmując decyzję zwykłą większością głosów.


§ 79


Każdy uczeń ma prawo do rehabilitacji poprzez aktywny udział w życiu szkoły lub środowiskuPrzypadki w których dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły


§ 80

1. Dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadku:

1) rażącego naruszenia postanowień zawartych w statucie szkoły

2) naruszenia bezpieczeństwa swego i innych

3) narażania życia lub zdrowia swego i innych.

2. Dyrektor szkoły w przedmiotowej sprawie zobowiązany jest zasięgnąć  opinii: 

1) rady pedagogicznej

2) rady rodziców


Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo


§ 81


1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku ucznia    i potrzeb środowiskowych, zgodnie z ustalonymi w szkole zasadami    bezpieczeństwa:

1) w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,          odbywających się w budynku i poza budynkiem, opiekę zapewniają          nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2) w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę sprawuje     kierownik wycieczki oraz nauczyciele – opiekunowie zgodnie z     opracowanym wcześniej przez organizatora planem wycieczki     zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

3) szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa regulamin     wycieczek szkolnych.

4) przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę zapewniają     nauczyciele zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów,

5) zakres obowiązków nauczycieli dyżurujących szczegółowo określa     regulamin dyżurów nauczycieli.

2. Rodzice składają deklaracje dotyczące zapewnienia opieki dzieciom     w drodze do i ze szkoły, które nie ukończyły siedmiu lat życia.

3. Dyrektor zaznajamia rodziców z warunkami dotyczącymi ubezpieczenia    i na ich życzenie ubezpiecza dzieci od NW.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z zainteresowanymi przedstawicielami     rodziców, rodzicami lub opiekunami oraz pracownikami pedagogicznymi     szkoły każdorazowo ustala formy sprawowania opieki nad:

1) uczniami najniższych klas szkoły lub uczniami rozpoczynającymi        naukę w szkole podstawowej;

2)uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów        ruchu, słuchu i wzroku;

3) uczniami, którym z powodów warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki a w tym stała, bądź doraźna

 pomoc materialna.


 

Prawa ucznia§ 82

1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, na wycieczkach zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, jak również do ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

 5. prawo do nauki religii na pisemne życzenie rodziców.

 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

 7. zaznajomienia ze szczegółowymi zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.

 8. znajomości celów lekcji, zadań lekcyjnych do jasnej i zrozumiałej dla niego treści lekcji.

 9. pomocy w przypadku trudności w nauce.

 10. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.

 11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków          dydaktycznych księgozbiorów biblioteki.

 12. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz           zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.


Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

W przypadku naruszenia praw ucznia przez pracowników szkoły lub nauczycieli, rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły.

Dyrektor stwarza warunki do rozpatrywania zaistniałych sytuacji łamania praw ucznia na zasadzie pełnego, obiektywnego spojrzenia na problem, gwarantuje stronom konfliktu swobodę wypowiedzenia się, przedstawienia dowodów, wgląd w dokumentację sprawy, rozwiązuje problemy w granicach prawa, gwarantuje stronom możliwość wniesienia odwołania.

Jeśli sytuacja konfliktowa tego wymaga , dyrektor może powołać doraźną komisję mediacyjną złożoną z pojedynczych przedstawicieli organów szkoły. Komisja ta rozpatruje zasadność skargi w terminie do 7 dni w składzie:

dyrektor szkoły jako przewodniczący

wychowawca klasy

nauczyciel uczący w tej szkole

przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

W skład komisji wchodzą przedstawiciele, którzy nie uczestniczą w sporze. Rozstrzygnięcia komisji, podejmowane w głosowaniu tajnym przy obecności pełnego składu osobowego, są obowiązujące dla organów uczestniczących w sporze. Członkowie komisji nie mają prawa wstrzymywać się od głosu. Posiedzenie komisji jest protokołowane.

Jeżeli komisja stwierdzi zasadność skargi i nie jest w stanie rozwiązać problemu łamania praw ucznia to sprawę kieruje do Kuratora Oświaty i Wychowania. O decyzji komisji dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów).


Obowiązki ucznia.


§ 83


1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły a zwłaszcza dotyczących:

zapewnienia sobie i innym uczniom oraz osobom dorosłym bezpieczeństwa poprzez nie narażanie swego zdrowia i życia lub innych  osób tj.:

a) unikania nałogów

b) dbania o higienę osobistą

c) przeciwstawiania się wszelkim przejawom agresji, przemocy  fizycznej i psychicznej

d) w stosunku do młodszych, słabszych i krzywdzonych przyjmowanie    zawsze postawę gotowości, niesienia pomocy i służenia innym    swoimi wiadomościami i umiejętnościami

- po zakończeniu zajęć uczeń może przebywać w szkole tylko pod opieką nauczyciela lub instruktora.

 1. uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu

zajęć ,przybywać na nie punktualnie. mimo spóźnienia na zajęcia,

uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali w której odbywają się zajęcia.

 1. przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych.

 2. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w formie pisemnej przez

rodzica /prawnego opiekuna/ lub lekarza do 7 dni od daty powrotu

ucznia do szkoły,

 1. uzupełniania braków wynikających z absencji.

 2. starannego wykonywania prac domowych.

 3. przestrzegania regulaminów pracowni szkolnych, biblioteki, sali gimnastycznej.

 4. poszanowania mienia szkolnego,

 5. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkolnych.

 6. dbania o kulturę języka.

 7. noszenia jednolitego stroju ,który określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców

 8. jednolitego stroju uczeń nie będzie nosił podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji imprez okolicznościowych zabawę, dyskotek, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

 9. przed rozpoczęciem zajęć uczeń powinien wyłączyć telefon

komórkowy, w wyjątkowych sytuacjach (np. zdrowotnych ,losowych) zezwala się na korzystanie z telefonu

2. Za umyślne zniszczenie mienia szkolnego uczeń lub jego rodzice ponoszą  odpowiedzialność materialną i są zobowiązani do uiszczenia aktualnej     wartości zniszczonego mienia, wraz z kosztami związanymi z całkowitym     usunięciem szkód.


 


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.


§ 84


Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.§ 85


Szkoła może posiadać własny sztandar, godło, kronikę oraz ceremoniał szkolny.


§ 86


Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 87


Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.


§ 89


1. Procedura stanowienia zmian w statucie obejmuje:

1) przygotowanie przez zespół zadaniowy projektu zmian,

2) uchwalenie przez Radę Pedagogiczną zmian,

3) przesłanie dokumentu do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP