Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / DOKUMENTY
Piątek - 3 grudnia 2021 Hilarego, Franciszki, Ksawery      Szkoła Podstawowa im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy
[NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY] [E-DZIENNIK] [NAUCZANIE ZDALNE] [ROK SZKOLNY 2019/2020] [ROK SZKOLNY 2018/2019] [R0K SZKOLNY 2016/2017] [ROK SZKOLNY2017/2018] [KADRA SZKOŁY] [RADA RODZICÓW] [SAMORZĄD UCZNIOWSKI] [DOKUMENTY] [INFORMACJE] [TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ] [OGŁOSZENIA] [HISTORIA SZKOŁY] [PATRON] [HISTORIA MIEJSCOWOŚCI] [FILMY] [ARCHIWUM] [BIP]
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
PLAN PRACY  ]
PLAN PRACY
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
STATUT SZKOŁY
PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej

 im. płk. N. Wiatra

w Gostwicy

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr ……./2016 z dnia 13 września 2016r.

  

SPIS TREŚCI
                          

1.            Podstawa prawna

2.            Wstęp

a)     Mocne strony szkoły

b)    Słabe strony szkoły

3.            Charakterystyka środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów

4.            Cele i zadania szkolnej profilaktyki

5.            Plan realizacji działań profilaktycznych


PODSTAWY PRAWNE DLA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:

 

1.      Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku,

2.      Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

3.      Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez zgromadzenie ogólne NZ dnia 20 XI 1989 r. (Dz. U. 1991/120/526, 527, 2000/2/11),

4.      Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

5.      Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich,

6.      Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami nadużywania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.,

7.      Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

8.      Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z 24 kwietnia 1997 r.

9.      Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226).

11.  Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624).

12.  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie                       w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466).

13.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114)

 

WSTĘP

Zaproponowany program stanowi rozwinięcie programu wychowawczego realizowanego w szkole, który ma  na celu kształtowanie osobowości uczniów 
i wspieranie ich rozwoju.

Realizacja zadań zawartych w Programie profilaktyki powinna wpłynąć na uczniów tak , aby potrafili poradzić sobie z rozwiązaniem problemów, by umieli współżyć z ludźmi i potrafili wybrać to, co służy ich zdrowiu fizycznemu
i psychicznemu. Ma na celu zmianę niezadowalających zachowań uczniów.

Program przewiduje działania na rzecz dzieci, podejmowane przez grono pedagogiczne mające przeciwdziałać marginalizacji lub wykluczeniu społecznemu uczniów. Program ma być rozwinięciem potencjału dziecka wyniesionego z domu rodzinnego.

Warunkiem osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców. Może być dobrze zrealizowany przy współpracy z pracownikami różnych instytucji działającymi na rzecz dziecka: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starym Sączu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Sąd Rodzinny, Parafia.

           

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. płk. N. Wiatra w Gostwicy opiera się na profilaktyce realizowanej w odniesieniu do dwóch z dwóch grup ryzyka:

 

1.     Profilaktyka pierwszorzędowa - kierowana do grup niskiego ryzyka – czyli do szerokiej populacji, które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych. Polega na promowaniu zachowań zdrowotnych celem opóźnienia wieku inicjacji.

 

2.     Profilaktyka drugorzędowa – podwyższonego ryzyka - należą tu osoby, które mają już za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych.

W kręgu zainteresowań Profilaktyki Szkolnej realizowanej na poziomie naszej szkoły powinny znajdować się następujące obszary:

·   Promowanie zdrowego stylu życia zarówno w sferze fizycznej jak
i psychicznej.

·   Psychoedukacja dotycząca odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje
 i innych w różnych sferach naszego życia.

·    Zapobieganie Przemocy i agresywnym zachowaniom

·   Wczesna interwencja w sytuacji zaistniałego problemu

·    Psychoedukacja dzieci i rodziców dotycząca zagrożeń płynących
z nadmiernego korzystania z mediów (telewizja, komputer, Internet)

·   Psychoedukacja dotycząca szkodliwości nikotyny i alkoholu dla zdrowia fizycznego  i    wpływ środków uzależniających na relacje z innymi.

·   Wspieranie rozwoju dzieci 5 i 6 – letnich w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

 

Etap pierwszy:

·   Wyniki obserwacji przeprowadzane przez wychowawców

·   Wywiady z rodzicami

·   Prelekcje, pogadanki

·   Rozmowa

Ogólne wyniki tych badań  zawierają się w określeniu mocnych
i słabych stron szkoły :

a)      Mocne strony szkoły:

·               dobre rozpoznanie środowiska rodzinnego wychowanków,

·               rzetelne ocenianie umiejętności uczniów z większości przedmiotów,

·               doskonalenie warsztatu pracy poprzez m.in. uczestnictwo nauczycieli              w formach doskonalenia zawodowego,

·               kultywowanie tradycji i kultury regionu lachowskiego,

·               promowanie zdrowego stylu życia w ramach ruchu szkół promujących zdrowie,

·               wysoki procent uczniów korzystających z dożywiania,

·               skuteczne działania w sferze opiekuńczo – wychowawczej.

·               odpowiednia baza lokalowa szkoły ,

·               wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy,

·               akceptacja szkoły i klasy przez uczniów,

·               dobre warunki dla samorządnego działania uczniów,

·               pełna realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ,

·               współpraca z poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną.

b)    Słabe strony szkoły:

·               słabe zainteresowanie nauką i mała rywalizacja uczniów o dobre oceny

·               niska frekwencja uczniów na zajęciach

·               niskie zainteresowanie uczniów udziałem w wielu różnorodnych konkursach,

·               bierny stosunek części rodziców wobec problemów szkoły

·               mała skuteczność oddziaływania w zakresie zapobiegania agresji słownej   i czynnej oraz aktom wandalizmu,

·               niezadowalające wyniki uczniów w konkursach przedmiotowych
i sprawdzianie zewnętrznym,

·               sposób spędzania przerw, porządek i bezpieczeństwo na korytarzu.

Obszary działań, którymi w sposób szczególny należy się  zająć są:

1.     Psychoedukacja dzieci i rodziców dotycząca zagrożeń płynących
z nadmiernego korzystania z mediów (telewizja, komputer, Internet).

Temat ten pojawiał się w rozmowach rodziców z wychowawcami. Z analizy sytuacji problemowych. Z doświadczenia nauczycieli informatyków. Jest to też obszar identyfikowany przez naukowców jako tzw. „Nowe zagrożenia  dzieci
i młodzieży” związany również z cyberprzemocą. 

      2.Wzmacnianie pozytywnych wzorców kultury osobistej.

3.Profilaktyka agresji i przemocy.

4.Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

5.Zdrowe odżywianie-zdrowa żywność.

6.Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego  na terenie szkoły  i poza nią .

7.Potrzeba objęcia szczególnym wsparciem dzieci 5 i 6 letnich z uwagi na obniżenie wieku szkolnego. Adaptacja szkolna.

 

W utworzonym Programie Profilaktyki zawarte zostały cele, sposoby realizacji zadań oraz zamierzone osiągnięcia uczniów w zakresie wiedzy merytorycznej, umiejętności i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.

Sposoby ewaluacji Programu Profilaktyki. 

·   Analiza i ocena podjętych działań na rzecz świadomego korzystania uczniów z mediów, przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców.

·   Ilościowa i jakościowa analiza problemów dydaktyczno-wychowawczych
w oparciu o dokumentację wychowawcza / teczki wychowawcy, / raz w roku - zespół wychowawczy.

Członkowie zespołu wychowawczego odpowiedzialni są za ewaluację wybranych obszarów pracy na lata 2013-2016

Skład zespołu wychowawczego:  wychowawcy klas I – VI oraz oddziału przedszkolnego

Lider zespołu: M. Laciuga.

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO
I RODZINNEGO UCZNIÓW

 

Szkoła Podstawowa w Gostwicy znajduje się na terenie Kotliny Sądeckiej w gminie Podegrodzie . W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie  migracji ludności gminy poza granice kraju. Związane to jest z trudną sytuacją na pozarolniczym rynku pracy. Na terenie gminy nie ma przemysłu. Niewielka jest również sieć zakładów usługowych trudniących się obsługą ludności, głównie rolnictwa.

Gmina Podegrodzie jest regionem  rolniczym, w strukturze własności ziemi występuje jedynie sektor prywatny o niewielkiej powierzchni. Dominują słabej jakości gleby – V i VI klasy. Ludność zamieszkująca pracuje pozarolniczo w Nowym Sączu i gospodaruje na niewielkich gospodarstwach, wzrasta bezrobocie, społeczeństwo coraz częściej korzysta ze wsparcia finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Corocznie liczna grupa uczniów jest objęta bezpłatnym dożywianiem. Dodatkowo dzieci korzystają z innych form pomocy. Brak pracy i trudna sytuacja niektórych rodzin sprzyja pojawianiu się zagrożenia.


CELE I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

 

Celem profilaktyki w szkole jest ochrona wychowanka przed zagrożeniami rozwoju. Szczegółowo można to ująć w następujący sposób:

 

1.            Wzmacnianie czynników chroniących:

-        więzi z rodzicami,

-        zainteresowanie nauką szkolną,

-        uwewnętrzniony szacunek do norm, wartości, autorytetów,

-        regularne praktyki religijne.

2.            Eliminowanie lub osłabianie czynników ryzyka takich jak:

-        normy społeczne – promujące, prowokujące zachowania negatywne w domu rodzinnym i w szkole,

-        grupy rówieśnicze, w których normą są zachowania dysfunkcyjne,

-        niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów życiowych,

-        łatwość zdobycia substancji psychoaktywnych,

-        wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych.

 

Działania profilaktyczne powinny spełniać następujące zadania:

Okres przedszkolny i wczesnoszkolny

-        profilaktyka oparta na metodach aktywizujących dostosowanych do możliwości dzieci (piosenki, gry zespołowe i dydaktyczne, zajęcia plastyczne, bajka, fabuła, drama – dzieci zawsze w roli pozytywnej),

-        promocja zdrowia, prawidłowe żywienie i zdrowe nawyki,

-        umiejętność dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami, trucizną                   i środkami odurzającymi,

-        informacja jak unikać potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów,                             substancji i osób,

-        możliwość szukania pomocy w trudnych sytuacjach u odpowiedzialnych dorosłych,

-        informowanie dorosłych o wszystkim, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci,

-        akceptowanie i rozumienie faktu, że każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną i wartościową,

-        tworzenie więzi z rówieśnikami, osobami niepełnosprawnymi, opieka nad młodszymi,

-        doświadczanie, że własny rozwój jest wielką przygodą i że najlepiej się ją przeżywa w poczuciu bezpieczeństwa, obecności bliskich, w pełni zdrowia  i wolności od środków psychoaktywnych.

-        adaptacja  do nowych warunków szkolnych i przedszkolnych, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych.

Uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej

Na tym etapie nasilają się wpływy rówieśnicze. Zdarza się eksperymentowanie z alkoholem i tytoniem, a niekiedy z innymi środkami odurzającymi.

 Zagadnienia, które powinny być poruszone w tym okresie, to:

-        rozwijanie osobistej odpowiedzialności, pomoc niepełnosprawnym

-        jaki wpływ na rozwój i zdrowie ma zażywanie środków psychoaktywnych (bez straszenia),

-        co to jest uzależnienie i jakie instytucje pomagają osobom uwikłanym w ten problem,

-        jakie zasady moralne i prawne obowiązują względem używania substancji psychoaktywnych,

-        niebezpieczeństwa, na jakie narażone mogą być w Internecie ( w tym cyberprzemoc), świadome korzystanie z multimediów i telefonów komórkowych,

-        na czym polega agresja i przemoc rówieśnicza i jak się jej przeciwstawiać.


PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Dział

Cele

Formy realizacji

Osoby

Ewaluacja

Uwagi

1. Poznaję

Siebie

×          Odkrycie prawdy o sobie, swoich mocnych  i słabych stronach;

×          akceptacja własnej osoby,

×          poczucie własnej wartości,

×          rozpoznawanie swoich uczuć, emocji,

×          sposoby radzenia sobie  z nimi.

 

 

 

-   Zajęcia z wykorzystaniem metod poznania samego siebie (plakat, drama, inscenizacja, scenki rodzajowe)

-   na godzinach wychowawczych, realizacja ścieżki prozdrowotnej, katecheza – miłość samego siebie

Wychowawcy, katecheta

 

 

Wychowawcy,
n–le przedmiotów, katecheci

Obserwacja, analiza prac dzieci, rozmowy z rodzicami

 

2. Chcę   

    i lubię się 

    uczyć

×          Motywowanie ucznia do nauki,

×          wskazywanie i ukierunkowywanie na realizację celów życiowych,

×          wartości w życiu,

×          docenianie postępów uczniów,

×           uświadomienie rodziców co do jasnych wymagań stawianych dzieciom

-   Stosowanie jasnych kryteriów oceniania,

-   motywowanie właściwą oceną,

-   dobre przygotowanie nauczyciela do zajęć, metody aktywne, urozmaicenie zajęć poprzez gry, zabawy, konkursy, np.  konkurs „Czytamy książki”, „Kangur”, konkursy recytatorskie, przedmiotowe.

-   Podanie rodzicom sposobów pracy
z dziećmi na podstawie fachowej literatury np. „Jak mówić, żeby dzieci nasz słuchały”, „Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – pedagogizacja rodziców wg. Harmonogramu

wszyscy nauczyciele

Analiza wyników nauczania, osiągnięcia konkursowe.

 

Analiza protokółów z zebrań z rodzicami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Moje 

    relacje  

    z innymi

×           Określenie pozycji dziecka w rodzinie, klasie, szkole,

×           poznanie przez wychowawców stopnia integracji zespołu klasowego,

×           motywowanie do przezwyciężania nieśmiałości,

×            trening umiejętności komunikacji z innymi ludźmi,

×            kształtowanie postawy asertywnej, tolerancji, eliminowanie agresywności, umiejętność rozwiązywania konfliktów

-   Zajęcia integracyjne, zastosowanie technik socjometrycznych, godziny wychowawcze, imprezy i uroczystości klasowe i szkolne.

-   Trening umiejętności rozwiązywania problemów, odgrywanie ról, dyskusja, rozmowy indywidualne z uczniem
i rodzicem, pedagogizacja rodziców – pogłębianie więzi rodzinnej, wspólne imprezy rodziców i uczniów: Dzień Matki, Dzień Ojca, Choinka noworoczna – wspólne zabawy rodziców, dzieci i nauczycieli, wycieczki i imprezy plenerowe

-   współpraca z Ośrodkiem Terapii Zajęciowej

Wychowawcy

Rodzice

Stanisław Plata, Teofil Matyaszek (Radni Gminy Podegrodzie)

Salezjańska placówka opiekuńczo – wychowawcza

 

 

 

 

-wychowawcy,

nauczyciele

rozmowa, analiza dokumentów, obserwacja

 

 

 

Obserwacja uczestnicząca zachowań uczniów

 

4. Jestem osoba kulturalną

-          poznanie zasad kulturalnego zachowania w grupie rówieśniczej i wobec osób dorosłych

-          zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych i walka z wulgaryzmami

-   propagowanie zasad kulturalnego zachowania na lekcjach, przerwach, drodze do i ze szkoły

- scenki rodzajowe w klasach młodszych

- reagowanie na wszelkie przejawy niekulturalnego zachowania i wulgaryzmów

- podejmowanie w/w tematyki na godz. do dys. wych.

- indywidualne rozmowy z uczniami

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Obserwacja

 

 

5.  Zdrowy

    styl życia (Ja i mój czas)

Promowanie zdrowego stylu życia,

·         spędzanie wolnego czasu,

·         krytyczny odbiór treści przekazywanych przez środki masowego przekazu, multimedia

-   Tematyka realizowana na języku polskim, przyrodzie, religii, w – f, promocja książek i czasopism na lekcjach bibliotecznych, , aktywność ruchowa (zajęcia ruchowe na hali sportowej ,zawody, zajęcia tenisa stołowego, wyjazdy na basen wychowawców z klasą, biwaki, konkursy plastyczne, plakat - klasy starsze

Wycieczki:

kl. 0 – wycieczka do Podegrodzia (GOK, poczta, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, na łąkę, do lasu)

kl. I – III – wycieczki krajoznawcze jednodniowe,

kl. IV – VI – w. w. oraz wycieczki krajoznawcze (jednodniowe),

Higiena osobista (projekcja filmów, drama, scenki improwizowane
w klasach poruszające problem czystości, spotkanie z pielęgniarką)

wszyscy nauczyciele,

nauczyciele w – f szkół podstawowych z Długołęki – Świerkli, Brzeznej, Stadeł,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Higienistka szkolna,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Uczestnictwo uczniów
w zajęciach w-f                 i zawodach sportowych.

Przestrzeganie Dekalogu Zdrowia.

 

 

 

 

 

 

Obserwacja zachowań uczniów.

 

Samoocena warunków higienicznych -  rozmowa.

 

6. Uważaj na niebezpieczeństwa (pułapki) „Czuję się bezpieczny”

 

 

 

 

 

 

 

 

×           Informowanie oraz uświadomienie o różnych zagrożeniach, jakie czyhają w życiu,

×           poznanie sposobów odmawiania i radzenia sobie z agresją innych

-   Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, spotkanie z psychologiem, policjantem, informacje na godzinach wychowawczych, przyrodzie,

-   umiejętność odmawiania – scenki rodzajowe, drama, inscenizacje, apele, konkursy plastyczne np.: „Dziękuję, nie palę”, „Jestem wolny”, „Czadowy świat”, „Życie bez nałogów”.

 

wychowawcy, nauczyciel przyrody,

policjant

Ankieta  dotycząca bezpieczeństwa i zachowań ryzykownych

 

 

7. Rozpoznaję zagrożenia płynące z nadmiernego     korzystania
z mediów (telewizja, komputer, Internet)  

-          Przygotowanie uczniów do właściwego i krytycznego korzystania z mediów

-          poznanie zagrożeń i niebezpieczeństw na jakie narażone są dzieci w sieci

-          poznanie zasad bezpiecznego i stosownego korzystania z Internetu

 

-   poodejmowanie tematyki na godzinach do dys. wych., lekcjach informatyki, lekcjach bibliotecznych

- pedagogizacja rodziców na temat „Moje dziecko w sieci”,

- opracowanie gazetki tematycznej „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”

Wychowawcy

Bibliotekarz

Analiza dokumentów,

Ankieta  dotycząca bezpieczeństwa i zachowań ryzykownych

 

8.

Z jakimi formami

przemocy i agresji

spotykamy się w życiu ?

 

-Umiejętność

rozróżniania sytuacji

niebezpiecznych dla

życia i zdrowia

-Znajomość miejsc

i osób pomagających

oraz technik

odmawiania

-Dążenie do

wyeliminowania

wulgaryzmów ze

słownika ucznia,

umiejętność radzenia

sobie z emocjami

-   Prelekcja

-   Pogadanka

-   Scenki

-   Prace plastyczne

-   Spotkanie z pedagogiem

-   poodejmowanie tematyki na godzinach do dys. wych., 

 

Wychowawcy

Pedagog

Nauczyciele

Policja

 

Obserwacja zachowań uczniów,

Ankieta dotycząca

przemocy .

 

9.

 

Nieuzasadnione

opuszczanie zajęć

lekcyjnych

i spóźnienia

-Uświadomienie

uczniom i rodzicom

konsekwencji częstych

nieobecności

i spóźnień.

       -Dążenie do

zmniejszenia ilości

opuszczonych godzin

i spóźnień.

 

-   Pogadanka

-   Rozmowy

-   indywidualne

-   Pomoc koleżeńska

-   Wspomaganie uczniów mających

trudności w nauce

- rozmowy dyscyplinujące

Wychowawcy

 

Nauczyciele

 

 

Kształtowanie

umiejętności

planowania

i organizowania czasu.

Kontrola absencji

i spóźnień uczniów.

 


Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. p.lk. N . Wiatra w Gostwicy zatwierdzony uchwałą Rady pedagogicznej nr ……….. z dnia……………………………………….. oraz uchwałą Rady Rodziców  nr………………….. z dnia……………………………………….

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP