Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / DOKUMENTY
Piątek - 3 grudnia 2021 Hilarego, Franciszki, Ksawery      Szkoła Podstawowa im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy
[NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY] [E-DZIENNIK] [NAUCZANIE ZDALNE] [ROK SZKOLNY 2019/2020] [ROK SZKOLNY 2018/2019] [R0K SZKOLNY 2016/2017] [ROK SZKOLNY2017/2018] [KADRA SZKOŁY] [RADA RODZICÓW] [SAMORZĄD UCZNIOWSKI] [DOKUMENTY] [INFORMACJE] [TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ] [OGŁOSZENIA] [HISTORIA SZKOŁY] [PATRON] [HISTORIA MIEJSCOWOŚCI] [FILMY] [ARCHIWUM] [BIP]
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
PLAN PRACY  ]
PLAN PRACY
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
STATUT SZKOŁY

 

 

Program wychowawczy

Szkoły Podstawowej

im. płk.  N.  Wiatra

w Gostwicy


Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr …/2016 z dnia 13 września 2016 r.


W trosce o wszechstronny rozwój osobowy ucznia, który jest najbardziej ogólnym celem procesu wychowania, w trosce o to, by dziecko znajdowało
w rodzinie i szkole środowisko rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym, moralnym, estetycznym oraz zdrowotnym, rozwijało w sobie dociekliwość poznawczą poszukując prawdy, dobra i piękna
w świecie, by zyskiwało przekonanie o życiowej użyteczności edukacji szkolnej pierwszego i drugiego etapu, by uczyło się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywało się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotyzmu, ustanawia się niniejszy program wychowawczy szkoły.


Rozdział I.

Postanowienia ogólne. 

§ 1

         Ilekroć w niniejszym programie wychowawczym jest mowa o:       

1)    szkole-należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. płk. N. Wiatra

w Gostwicy,

2)    rodzicach – należy przez to rozumieć oboje rodziców, jedno z rodziców, jak również prawnie ustanowionych opiekunów dzieci realizujących obowiązek
w Szkole Podstawowej im. płk. N. Wiatra w Gostwicy,

3)    nauczycielu- należy przez to rozumieć pracownika dydaktycznego związanego stosunkiem pracy ze Szkołą Podstawowa im. płk. N. Wiatra w Gostwicy,

4)    dziecku bądź uczniu – należy przez to rozumieć dziecko w wieku obowiązku szkolnego realizujące ten obowiązek w Szkole Podstawowej im. płk. N. Wiatra w Gostwicy,

5)    Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. płk. N. Wiatra w Gostwicy,

6)    Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. płk. N. Wiatra w Gostwicy,

7)       organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Podegrodziu.

                                                       

                                                              § 2

Uznaje się, że pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają rodzice. 

§ 3

Nauczyciele wspierają rodziców w dziele wychowania. Uznaje się zatem, że kierunki działań wychowawczych Szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców,
a nauczyciele nie ponoszą całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania.

§ 4

Uznaje się, że zarówno rodzice jak i szkoła w działaniach wychowawczych uznają nawzajem własne oczekiwania i oczekiwania dziecka.

§ 5

Program wychowawczy szkoły jest uchwalany przez Radę Pedagogiczną
w porozumieniu z  Radą Rodziców.

§ 6

Uznaje się, że wychowanie stanowi jeden z podstawowych wymiarów pracy każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole i opiera się na indywidualnych reakcjach nauczyciel – uczeń, nie zaś na oddziaływaniach szkoły jako instytucji.

Nauczyciele Szkoły zatem:

1)    wyzbywają się wszelkiego postępowania nagannego,

2)    obdarzają zaufaniem i otaczają życzliwością każdego ucznia, w szczególności na progu jego kariery szkolnej,

3)    stawiają jasno sformułowane wymagania i będą je stanowczo egzekwować, unikając jednakże atmosfery ślepej i bezdusznej dyscypliny,

§ 7

Uznaje się, że w pierwszym i drugim etapie edukacji nauczyciele dostosują przekazywanie wiedzy, kształtowanie  umiejętności i postaw do naturalnej dla wieku dziecka aktywności, umożliwią poznanie świata w jego jedności i złożoności, będą wspomagać samodzielność uczenia się, inspirować do wyrażania własnych myśli
i przeżyć, rozbudzać ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki na miarę możliwości rozwojowych dziecka, zakładając jednocześnie, że dokonywane postępy mogą mieć różne indywidualne tempo.

Rozdział II

Wartości wychowawcze.

§ 8

1.     Uznaje się, że rodzice i nauczyciele zgodnie dążą do ukształtowania
w dzieciach pożądanych cech osobowych, które w sposób trwały powinny być osiągnięte na końcu każdego z etapów edukacyjnych.

2.     Ustala się następujący rejestr cech pożądanych:

1)    samodzielność i zaradność

2)    odpowiedzialność i obowiązkowość

3)    prawość i prawdomówność

4)    takt i poszanowanie innych

5)    krytycyzm wobec siebie i innych,

3.     Rejestr cech pożądanych może być powiększony.

4.     Nabywanie cech pożądanych jest procesem odbywającym się w trakcie wszelkich działań dydaktycznych Szkoły, działań wychowawczych rodziców
i Szkoły, a także całokształcie działalności społecznej rodziców, nauczycieli
i uczniów.

§ 9

W trakcie procesu nabywania cech pożądanych, o których mowa w § 8 ust 4, dokonuje się okresowej oceny postępów dziecka w tym zakresie w związku
z ustaleniem ocen śródrocznych i rocznych z wszystkich zajęć edukacyjnych,
a w szczególności oceny z zachowania.

§ 10

1.     Wychowanie patriotyczne i obywatelskie ma wymiar poszerzony
 w formie uroczystych obchodów Dnia Niepodległości /11.XI./ i Dnia Patrona Szkoły.

2.     Znajomość najważniejszych informacji o patronie szkoły- praca z patronem na godzinach wychowawczych.

3.     Wychowanie w duchu umiłowania Ziemi Podegrodzkiej poprzez kultywowanie tradycji i obyczajów regionalnych zawartych programie edukacji regionalnej.

4.      Regionalizm jest realizowany w ramach współpracy z GOK w Podegrodziu , Muzeum regionalnym i Biblioteką Publiczną w Podegrodziu.

§ 11

1.     W programie wychowawczym szkoły istotną wartością wychowawczą realizowaną w wymiarze poszerzonym jest również edukacja ekologiczna ze względu na położenie szkoły w regionie Kotliny Sądeckiej.

2.     Wychowanie ekologiczne jest realizowane we współpracy
z pracownikami nadleśnictwa w Nawojowej i Starym Sączu.

 

§ 12

1.     W programie wychowawczym szkoły jest realizowana w poszerzonym wymiarze edukacja prozdrowotna, wynikająca z zadań szkół promujących zdrowie.

2.     Wychowanie prozdrowotne jest realizowane przy współpracy miejscowej służby zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu i innymi instytucjami.


Rozdział III

Szczegółowe zadania szkoły
jako środowiska wychowawczego w pierwszym etapie edukacyjnym

 

Cele i efekty działań wychowawczych

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Ewaluacja

1. Miejsce dziecka w grupie rówieśniczej i nauka działania
w grupie:

ü  poczucie przynależności do danej klasy,

ü  wyrażanie potrzeb działania w grupie rówieśniczej,

ü  współtworzenie
i respektowanie norm grupowych,

ü  współodpowiedzialność za działania grupy.

ü wybór samorządu klasowego,

ü zabawy integrujące zespół klasowy,

ü organizowanie imprez szkolnych i klasowych (ślubowanie klas pierwszych, zabawa andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia, Choinka Noworoczna, Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny)
i uroczystości klasowych oraz wycieczek turystyczno — krajoznawczych po najbliższej okolicy.

wrzesień,

cały rok

Wychowawcy

Klas I-III

Obserwacja, techniki socjometryczne.

2. Poznawanie
i przestrzeganie norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym
i rodzinnym:

ü okazywanie w słowach, działania szacunku wobec dorosłych, rówieśników
i młodszych,

ü nawykowe stosowanie zwrotów grzecznościowych,

ü poznanie symboli narodowych i nabycie umiejętności zachowania się wobec nich

ü znajomość i stosowanie obowiązujących zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły

ü przestrzeganie Regulaminu Szkoły odnośnie noszenia odświętnego stroju i schludnego wyglądu

ü podejmowanie tematyki na zajęciach zintegrowanych poprzez opowiadania, scenki rodzajowe, dramę, rozmowę nauczającą,

ü prezentacja symboli narodowych i godnego zachowania się wobec nich; nauka Hymnu Państwowego, postawy i szacunku wobec Flagi i Godła Państwowego,

 

 

 

 

 

 

ü zapoznanie uczniów i rodziców
z Regulaminem Szkoły
i konsekwencjami nieprzestrzegania jego wytycznych,

ü przybliżanie dzieciom tematyki związanej z korzystaniem z telefonów komórkowych poprzez zajęcia plastyczne, techniczne.

 

cały rok

 

 

 

listopad,

maj

 

 

 

 

 

 

 

IX -X

Wychowawcy klas I-III, katecheta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Dyrektor szkoły

Obserwacja, rozmowa z wychowankami; wyniki konkursu;

 

 

 

Obserwacja uczniów podczas uroczystości szkolnych.

 

 

Analiza dokumentów

 

3. Kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych:

ü znajomość i rozumienie pojęć stosowane do wieku: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność,

ü świadomość własnych praw, instancji, do których można zwrócić się o pomoc,

ü dostrzeganie różnic między ludźmi i ich akceptowanie,

ü rozróżnianie dobra i zła
w systemach dziennych
i odpowiednie reagowanie,

ü umiejętność odmawiania
w dopuszczalnych społecznie formach.

ü Zapoznanie z dokumentami szkoły: statutem, regulaminem ucznia, regulaminem oceniania i klasyfikowania, wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania  i innymi,

ü Podejmowanie tematyki poprzez stosowanie scenek sytuacyjnych, dramy, rozmów nauczających, prac plastycznych, innych,

ü Ćwiczenia asertywności.

 

wrzesień,

październik

 

 

 

 

 

Cały rok

Wychowawcy klas I-III

 

 

 

Wychowawcy

Klas I-III,

katecheta

Funkcjonowanie systemu kar
i nagród
w szkole.

Obserwacja, przegląd twórczości plastycznej;

Rozdział IV

Szczegółowe zadania Szkoły jako środowiska wychowawczego w drugim etapie edukacyjnym

 

Cele i efekty działań wychowawczych

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Ewaluacja

1. Rozwijanie samorządnej działalności uczniów:

ü zrozumienie pojęcia „samorządność” poprzez działanie wszystkich uczniów w klasie i w szkole,

ü rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sprawy klasy
i szkoły,

ü ustalenie obowiązków uczniów,
 w tym związanych ze sposobem korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły oraz z noszeniem odświętnego stroju, a także sankcji w przypadku ich nieprzestrzegania,

ü przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole na zajęciach i w czasie przerw,

ü stosowanie zasad szkolnej demokracji.

ü wybór samorządu klasowego i szkolnego,

ü opracowanie planu  pracy SU,

ü wypracowanie i stosowanie procedury odwoławczej w wypadku naruszenia praw i obowiązków ucznia,

ü współudział  uczniów w organizacji i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

ü realizacja tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

ü organizowanie apeli porządkowych,

ü konsekwentne egzekwowanie stosowania się do reguł obowiązujących w szkole.

 

 

 

 

Wrzesień, październik

 

 

 

Wrzesień, październik

 

 

Cały rok

 

 

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas    IV – VI, opiekunowie SU.

Protokoły zebrań SU, analiza zapisów w klasowych zeszytach obserwacji,

2. Kształcenie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami
i dorosłymi:

ü poznanie i stosowanie w praktyce zasad aktywnego słuchania,

ü opanowanie umiejętności jasnego
i konstruktywnego formułowania własnych wypowiedzi,

ü opanowanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania swoich próśb, oczekiwań i sądów,

ü opanowanie umiejętności rozumienia uczuć innych.

ü ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, parafraza,

ü trening asertywności na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

ü realizacja treści ścieżek edukacyjnych: edukacja czytelnicza i medialna, wychowanie do życia
w rodzinie ( w przypadku braku niewyrażenia zgody),

ü ćwiczenie empatii, aranżowanie sytuacji problemowych.

Cały rok

Wychowawcy klas

IV – VI, nauczyciel polonista, historyk, bibliotekarz,

Stworzenie tematyki godzin wychowawczych na dany rok

3. Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz praca nad nimi:

ü nabycie umiejętności obiektywnej oceny własnego postępowania,

ü nabycie świadomości własnych wad i zalet,

ü akceptacja siebie,

ü dostrzeganie wpływu innych na kształtowanie osobowości,

ü wykształcenie postawy krytycyzmu wobec wzorców propagowanych w środkach masowego przekazu.

ü podkreślanie mocnych i słabych stron przez nauczyciela wychowawcę i nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

ü stosowanie aktywnych metod na godzinach do dyspozycji wychowawcy, mających na celu „poznanie” samego siebie,

ü trening asertywności,

ü realizacja ścieżki czytelniczej i medialnej,

ü uwzględnienie w tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy problemu masmediów.

 

Cały rok

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas

IV – VI, nauczyciel biblioteki,

Analiza tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy, zapis w dziennikach lekcyjnych i dzienniku zajęć świetlicowych.

4. Wdrażanie do planowania własnych działań i przewidywania ich skutków:

ü zrozumienie potrzeby wyznaczania sobie celów i dążenie do ich osiągnięcia,

ü ukazanie możliwości realizowania się w różnych zawodach,

ü planowanie własnej przyszłości, kariery zawodowej,

ü nabycie umiejętności dokonania samokontroli i samooceny.

ü podejmowanie tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy, zajęciach bloku humanistycznego, dotyczących wyboru zawodu,

ü organizowanie spotkań z przedstawicielami niektórych zawodów, np. z policjantem, lekarzem, stomatologiem, leśnikiem, urzędnikiem, itp.

Według planów wychowawców klasowych

Wychowawcy klas IV – VI, Dyrektor Szkoły.

j.w.

 

 

 

 

 

5. Kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych.

ü udział w  konkursach i akcjach ekologicznych, np. „Sprzątanie świata”,

ü organizowanie Dnia Sportu,

ü organizowanie wycieczek krajoznawczych,

ü spotkanie z pielęgniarką szkolną (badania bilansowe, sprawdzanie czystości, fluoryzacja , pogadanki na temat higieny osobistej,

Wrzesień,

 

Cały rok

Październik

Kwiecień

 

Maj

Cały rok

 

 

Wychowawcy  klas

IV – VI, nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego

Wyniki konkursów, protokoły z akcji

 

Zapisy w dzienniku

 

6. Kultywowanie tradycji i kultury podegrodzkiej :

ü dostrzeganie własnych „korzeni” i „swojego miejsca” na Ziemi,

ü poznanie elementów historii i kultury najbliższego środowiska,

ü budzenie szacunku do symboli regionalnych, postaci związanych z historią regionu i jego współczesnym życiem,

 

ü realizacja treści ścieżki Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie,

ü udział w konkursach o tematyce regionalnej, np. „Konkurs podłaźniczek , „Palmy  Wielkanocne,

ü przygotowanie Jasełek Bożonarodzeniowych,

ü współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu.

Cały rok

 

Według harmonogramu organizatorów

Grudzień

Cały rok

Nauczyciel historii języka polskiego, nauczyciele realizujący treści edukacji regionalnej- plastyki, techniki , katecheci

Wytwory sztuki ludowej, ekspozycje,

Regulaminy i wyniki konkursów

 

Inscenizacje

 

 

7. Ukazanie roli rodziny w życiu człowieka:

ü przekonanie o nadrzędnej roli rodziny w życiu każdego człowieka – funkcje rodziny,

ü wspieranie rodziców w procesie wychowania,

ü poznanie praw i obowiązków dziecka oraz rodziców,

ü uświadomienie konieczności dostosowania swoich potrzeb z możliwościami rodziców,

ü omówienie wpływu atmosfery rodzinnej na funkcjonowanie człowieka.

ü Poruszanie tematyki godzin wychowawczych,

ü Realizacja treści ścieżki wychowanie do życia w rodzinie, edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie,

ü Pogadanka, rozmowa nauczająca na zajęciach języka polskiego, historii, przyrody,

ü Wykonanie drzewa genealogicznego.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Analiza tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy, wytwory uczniów.

8. Współdziałanie z rodzicami
w procesie wychowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie.   

ü  zachowanie bezpieczne w drodze i ze szkoły

ü  niebezpieczne sytuacje i miejsca

ü  bezpieczeństwo i zdrowie w szkole i poza szkołą

 

 

 

 

ü Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci,

ü Działalność Rady Rodziców,

ü Spotkania z rodzicami,

ü Wspólne imprezy, np. zabawa integracyjna,

ü Udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych, np. spotkanie wigilijne, andrzejkowe, obchody Dnia Dziecka ,Choinka Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzica.

ü Współpraca z Salezjańską Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „DOM BOSKO” w Gostwicy

ü Udział w naradach organizowanych przez Salezjańską Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Gostwicy  

ü Przystąpienie do programu „Bezpieczna szkoła”

ü Spotkanie z przedstawicielami policji.

 

ü Przestrzeganie zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw.

Cały rok

Kalendarz imprez i uroczystości oraz według harmonogramu spotkań z rodzicami.

 

Cały rok

 

Wg harmonogramu Placówki

Wrzesień

Wrzesień- październik

Cały rok

Dyrekcja, wychowawcy klas, Rada Rodziców.

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja,

Wychowawca kl. VI

Nauczyciele uczący

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy

Policjant

 


Rozdział V

Zadania Szkoły jako środowiska wychowawczego

w przypadku pojawiania się zagrożeń (patologii)

o szczególnym natężeniu

 

§ 13

 

1.     W przypadku pojawienia się szkole zagrożeń o znacznym zasięgu i znacznym natężeniu cech patologicznych na system działań wychowawczych, o których mowa w rozdziale III i IV mogą nakładać się krótkookresowe bądź średniookresowe programy wychowawcze konstruowane w celu przeciwdziałania określonemu zagrożeniu.

2.     Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 może wystąpić każdy nauczyciel Szkoły, Dyrektor i Rada Rodziców.

3.     Program, o którym w ust. 1 opracowuje specjalna komisja Rady Pedagogicznej powołana przez Dyrektora.

4.     W pracach komisji mogą uczestniczyć specjaliści z zewnątrz. Ich udział zapewni Dyrektor szkoły na wniosek komisji.

5.     Opracowany program wdraża się uchwałą Rady Pedagogicznej.

6.     Ewaluacji wdrożonego programu dokonuje Rada Pedagogiczna z udziałem Rady Rodziców.

7.     W przypadku braku założonych efektów program może być powtórzony po dokonaniu modyfikacji.

 

§ 14

1.     W przypadku kumulowania się negatywnych cech osobowych może być opracowany program oddziaływań wychowawczych indywidualnie dla określonego ucznia.

2.     Z wnioskiem o opracowanie indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych występuje wychowawca oddziału.

3.     Indywidualny program oddziaływań wychowawczych opracowuje wychowawca przy udziale rady klasowej.

4.     W indywidualnym programie oddziaływań wychowawczych powinno uwzględnić się opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

5.     Ewaluacji indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych dokonuje Dyrektor Szkoły.

6.     W przypadku braku oczekiwanych efektów indywidualny program oddziaływań wychowawczych może być powtórzony po wprowadzeniu modyfikacji.

7.     Jeżeli oczekiwanych efektów nie przyniesie powtórzony indywidualny program oddziaływań wychowawczych Dyrektor Szkoły we współpracy
z organem prowadzącym  podejmie odpowiednie działania zmierzające
do zbadania sytuacji dziecka przez odpowiedni organ.


Rozdział VI

Motywowanie w systemie oddziaływań
wychowawczych szkoły

 

§ 15

1.     Zasady ustalania oceny zachowania określają „Zasady oceniania”.

2.     Na zakończenie roku szkolnego uczeń może być nagradzany za:

a).  wybitne osiągnięcia w nauce,

b). zaangażowanie w działalność na rzecz Szkoły i innych,

c).  osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną Szkoły.

3.     Nagrodami, o których mowa w pkt. 2 są:

a).  pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

b). pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły,

c).  list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,

d). dyplom uznania od Dyrektora,

e).  nagroda rzeczowa.

4.     Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić przyznaniu nagrody w innej formie, np. wycieczki.

5.     Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 

Rozdział VII

System nagród i kar w zakresie wypełniania obowiązków

 

1.     Uczeń otrzymuje nagrody za:

 

¾  bardzo dobre wyniki w nauce,

¾  wzorowe i bardzo dobre zachowanie ,

¾  osiągnięcia  w konkursach i zawodach sportowych,

¾  pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

¾  100 % frekwencję,

¾  aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

2.     Rodzaje nagród:

¾  pochwała wychowawcy na forum klasy i szkoły,

¾  pochwała wychowawcy wobec rodziców,

¾  pochwała Dyrektora na forum szkoły,

¾  okolicznościowe dyplomy,

¾  nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia,

¾  listy pochwalne wychowawcy lub dyrektora dla rodziców,

¾  umieszczenie nazwisk laureatów i osób wyróżnionych na stronie internetowej szkoły,

¾  znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje    się na świadectwie szkolnym;

3.     Uczeń otrzymuje karę za:

- akty agresji słownej - w zależności od stopnia użytego wulgaryzmu – nagana wychowawcy wobec ucznia, klasy oraz rodzica, zapis w dzienniku uwag

- akty agresji fizycznej – w zależności od stopnia wyrządzonej krzywdy - nagana wychowawcy wobec ucznia, klasy oraz rodzica, zapis w dzienniku uwag; nagana Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym wobec społeczności uczniowskiej; zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; powiadomienie policji;

- nieodpowiednie zachowanie się na lekcji – wpis uwagi do dziennika lekcyjnego, nagana wychowawcy, nagana Dyrektora Szkoły, powiadomienie rodziców;

- niezachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przerw –uwaga w zeszycie wychowawcy, wyznaczenie dodatkowego obowiązku, w porozumieniu z rodzicami, dla uczniów stwarzających zagrożenie dla innych podczas przerw;

- akty wandalizmu, niszczenie mienia szkoły – wykonanie dodatkowej pracy na rzecz szkoły, poniesienie kosztów finansowych przez rodziców, na podstawie sporządzonego protokołu strat (protokół spisuje wychowawca i przedstawia Dyrektorowi Szkoły);

- niepodporządkowanie się poleceniom nauczyciela, niewłaściwa postawa ucznia   wobec nauczycieli i pracowników szkoły – nagana wychowawcy, Dyrektora Szkoły; rozmowa z rodzicami;

- nieprzestrzeganie obowiązku noszenia odświętnego stroju  ucznia – w przypadku częstego zapominania o tym obowiązku, tj. powyżej trzykrotnego w ciągu roku szkolnego – uczeń otrzymuje uwagę do zeszytu obserwacji (strona w dzienniku lekcyjnym – brak odnotowuje nauczyciel na lekcji)  i obniżenie oceny o jeden stopień z zachowania;

- naruszenie zasad korzystania z telefonów komórkowych – odebranie aparatu i przekazanie go rodzicom

4.     Rodzaje kar:

-         Upomnienie wychowawcy klasy na forum klasy lub szkoły.

-         Upomnienie dyrektora szkoły w obecności klasy.

-         Upomnienie dyrektora szkoły udzielone publicznie wobec uczniów.

-         Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz.

-   Czasowe zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w tym wycieczkach, imprezach szkolnych.

§  Wychowawca każdorazowo informuje rodziców o zastosowanej wobec ucznia karze i sporządza stosowną notatkę w dzienniku lekcyjnym.

§  Rodzice potwierdzają podpisem fakt zapoznania się z informacją.

5.     Konsekwencją wielokrotnych kar może być przeniesienie ucznia do innej szkoły. Wniosek w sprawie przeniesienia ucznia przedstawia dyrektorowi wychowawca klasy – decyzję, co do wystąpienia z wnioskiem do Kuratora Oświaty podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5.     Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo w terminie 7 dni od daty powiadomienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od wymierzonej kary – wniosek powinien określać ich oczekiwania, tj. złagodzenie bądź anulowanie zastosowanej kary oraz wskazywać okoliczności uzasadniające odwołanie. Decyzje ostateczną w sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. płk. N. Wiatra w Gostwicy
zatwierdzono  Uchwałą  Rady Pedagogicznej nr……. z dnia …………….., oraz uchwałą Rady Rodziców nr……………………. z dnia…………………………..

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP